PROCEDURA  PRZEDŁUŻENIA  ETAPU  EDUKACYJNEGO  UCZNIOWI   POSIADAJĄCEMU ORZECZENIE  O  POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  W NOWOGRODZIE

 

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2019r. nr.15 poz. 639, & 5 ust. 1,2,4)

 

 1. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki na etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.
 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki wyżej wymienionemu uczniowi podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody rodziców ucznia  oraz pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-  pedagogicznej . Decyzję Rada Pedagogiczna podejmuje nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III szkoły podstawowej (na I etapie edukacyjnym) i nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII ( na II etapie edukacyjnym). Na I etapie edukacyjnym  można przedłużyć etap edukacyjny   tylko o jeden rok, natomiast na II etapie edukacyjnym – o dwa lata.
 3. Przedłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i znacznie utrudnia opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny.
 4. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przedłużeniu etapu edukacyjnego są wychowawca klasy lub zespół nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Wychowawca klasy na spotkaniu Rady Pedagogicznej przedstawia wniosek w formie pisemnej o przedłużenie uczniowi okresu nauki, nie później niż  na ostatniej  radzie klasyfikacyjnej w danym roku szkolnym. Wychowawca klasy we współpracy z  zespołem nauczycieli uczących ucznia opracowuje opinię o jego  postępach , w której określa argumenty uzasadniające przedłużenie etapu edukacyjnego.
 6. W przypadku złożenia przez wychowawcę klasy wniosku  o przedłużenie uczniowi etapu edukacyjnego dołącza się pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. Rada Pedagogiczna na spotkaniu klasyfikacyjnym opiniuje wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego w drodze uchwały.
 8. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły wydaje decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny.
 9. Komplet dokumentów związanych z procedurą przedłużenia etapu edukacyjnego wraz z decyzją składa się do dokumentacji pracy szkoły.
 10. Uczeń, który ma przedłużony etap edukacyjny o jeden rok szkolny, nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.
 11. Wychowawca klasy wpisuje na pierwszej stronie arkusza ocen danego ucznia adnotację dotyczącą przedłużenia etapu edukacyjnego, wpisując numer i datę wydanej decyzji. Nie wypełnia się stron przeznaczonych na oceny roczne.
 12. W sprawozdaniu statystycznym ucznia, któremu przedłużono etap edukacyjny, wykazuje się jako ucznia niepromowanego.

 

                                                                                                         

 

Załączniki:

         1.Wzór wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego.

         2.Wzór opinii Zespołu o wydłużeniu etapu kształcenia.

 

 

       

Znowelizowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.11.2019r.