REGULAMIN WYPOŻYCZANIA LAPTOPÓW

zakupionych w ramach programu  Ministerstwa Cyfryzacji   „Laptopy dla uczniów i nauczycieli” przez  Gminę Nowogród  dla   Zespołu Szkół Samorządowych (ZSS) w Nowogrodzie.

ZASADY OGÓLNE

1

1.Użytkownikiem określa się ucznia  ZSS w Nowogrodzie .

2.Biorącym  określa  się    rodziców/prawnych opiekunów ucznia ZSS w Nowogrodzie.

3.Właścicielem  laptopa    określa  się  Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

2

1.Środki  na  zakup  laptopów  przeznaczonych  do  wypożyczenia  pochodzą  z  programu  Ministerstwa Cyfryzacji „ Laptopy dla uczniów i nauczycieli”.

 2.O  wypożyczenie  laptopa  mogą  ubiegać  się  rodzice /opiekunowie prawni  uczniów ZSS

w Nowogrodzie.

WARUNKI  WYPOŻYCZENIA LAPTOPA

3

  1. ZSS w Nowogrodzie zwana dalej właścicielem udostępnia do wypożyczenia uczniom    laptopy zakupione w  ramach programu  Ministerstwa Cyfryzacji   „Laptopy dla uczniów i nauczycieli”.  Dane laptopów tj. producent, typ numery fabryczne i inwentaryzacyjne  określone  są  w  umowie  użyczenia  /zał.nr  1/.  Laptopy wyposażone  są w  myszkę  i  kabel  zasilający  wraz  z  zasilaczem    oraz zapakowane w torbę do bezpiecznego przenoszenia.

2.Do  wypożyczenia  laptopa  uprawniony  jest uczeń  ZSS w Nowogrodzie który może jednorazowo wypożyczyć jednego laptopa.

3.Wypożyczony  laptop  ma  być  wykorzystywany  przez  Użytkownika wyłącznie do celów edukacyjnych.

 4.Wypożyczenie sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

 5.Uczeń ustala z nauczycielem prowadzącym zajęcia celowość skorzystania ze sprzętu w domu.

6.Aby   wypożyczyć   laptop,   rodzice/opiekunowie   prawni   ucznia-użytkownika  muszą  osobiście  zgłosić  się  do  ZSS  i  podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

7.Rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia –użytkownika,  ponoszą  pełną odpowiedzialność  za  wypożyczony  sprzęt  w  trakcie  całego  okresu wypożyczenia,  od  momentu  odbioru  sprzętu  do  chwili  jego  zwrotu.  W przypadku   kradzieży   lub   uszkodzenia   wypożyczonego   sprzętu rodzice/opiekunowie prawni Użytkownika, ponoszą całkowitą finansową odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

8.Rodzice/opiekunowie  ucznia –użytkownika  zobowiązani  są  przekazać  uczniowi podstawowe informacje dotyczące zasad korzystania i obsługi laptopa.

9.Laptop może być wypożyczony na okres zdalnego nauczania. Dokładną datę wypożyczenia i zwrotu  określa  umowa  użyczenia,  która  stanowi  załącznik  niniejszego regulaminu.

10.Do odbioru sprzętu zobowiązani są osobiście rodzice/opiekunowie prawni ucznia -użytkownika po uprzednim podpisaniu umowy.

11.Rodzice/prawni  opiekunowie  ucznia –użytkownika  zobowiązani  są  do zwrotu osobiście sprzętu do ZSS w Nowogrodzie w terminie przewidzianym w umowie lub na wezwanie Właściciela. W chwili zwrotu laptopa podpisany zostanie między Biorącym, a Szkołą protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 12.Po  odbiorze   laptopa   przez  Szkolę,  zostaje  on  przekazany  do administratora sieci w celu sprawdzenia stanu technicznego sprzętu.

13.Szkoła ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności finansowej Biorącego za ewentualne  usterki

i uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe z przyczyn leżących po stronie Biorącego.

14.Rodzice/prawni  opiekunowie   ucznia -użytkownika  jak   i  sam Użytkownik zobowiązują się do:

1)         eksploatacji laptopa zgodnie z jego wymogami technicznymi,-

2)         zabezpieczenia  sprzętu  przed  kradzieżą, 

3)         uszkodzeniem  lub zniszczeniem,

4)         nieudostępniania laptopa i oprogramowania osobom trzecim,

5)         użytkowania  laptopa  do  celów  edukacyjnych  zgodnych  z realizacją podstawy programowej,

6)         maksymalnej dbałości o sprzęt.

 15.Zabrania się samodzielnego instalowania i usuwania oprogramowania na wypożyczonym sprzęcie.

16.Zabrania  się  naruszania fabrycznych  plomb  gwarancyjnych  i  innych oznakowań znajdujących się na wypożyczanym laptopie.

17.W  przypadku  uszkodzenia lub  zniszczenia  sprzętu  zabrania  się samodzielnego naprawiania uszkodzeń.

18.Biorący  i  Użytkownik  nie  może  oddać  laptopa  do  używania  osobie trzeciej.

19.Po zakończeniu użyczenia Biorący i Użytkownik obowiązani są zwrócić Właścicielowi laptop wraz

z akcesoriami.

20.Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania wypożyczonego laptopa.

  1. ZSS w każdym czasie ma  prawo  do  sprawdzenia  stanu  i  sposobu wykorzystywania  wypożyczanego sprzętu.

22.W   przypadku   kradzieży   sprzętu   komputerowego,   który został  wypożyczony, rodzic/opiekun  prawny ucznia niezwłocznie  zgłasza  ten fakt policji i jednocześnie informuje o tym niezwłocznie ZSS.

23.W  przypadku  niedotrzymania  przez  rodziców/prawnych  opiekunów ucznia-użytkownika terminu zwrotu laptopa do szkoły lub nienależytego wykonania  obowiązków, o których  mowa w § 3 pk. 13 i 14 niniejszego regulaminu, Użytkownik może, decyzją dyrektora  ZSS,  utracić prawo do ponownego wypożyczenia laptopa.

24.W  przypadku  zwrotu  sprzętu  po terminie  określonym  w umowie  lub  po terminie wskazanym w wezwaniu,  ZSS ma  prawo  odmowy ponownego  wypożyczania sprzętu komputerowego.

25.Decyzję  o  wypożyczeniu  sprzętu  podejmuje Dyrektor  po  zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, pedagoga, Ośrodka Pomocy Społecznej.

26.Datę   i   godzinę   wypożyczenia   ustala osoba wyznaczona przez Dyrektora  do    zajmowania   się wypożyczaniem laptopów. 

4

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2020