PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
 2. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz 1534).
 4. Statutu Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

 Procedura postępowania:

 1. Zwolnienia doraźne
 2. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie krótkotrwałego umotywowanego, pisemnego, zwolnienia rodziców uczeń zostaje zwolniony przez nauczyciela wychowania fizycznego z czynnego uczestnictwa w zajęciach (nie wykonuje ćwiczeń).Nauczyciel odnotowuje ten fakt w swoim notesie, uczeń ma być obecny na zajęciach z wyjątkiem ust. 2 i 3.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwolnienie ucznia do domu po osobistym odebraniu dziecka przez rodzica lub upoważnionej osoby. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.
 4. W przypadku opisanym w ust.1, jeżeli lekcje odbywają się poza szkołą, a wyraźna niedyspozycja zdrowotna ucznia uniemożliwia mu przejście lub pobyt na tych zajęciach (np. wyjście na stadion) nauczyciel pozostawia ucznia pod opieką w świetlicy szkolnej, w bibliotece, u pielęgniarki    lub kancelarii ZSS.

 

 1. Zwolnienia długoterminowe
 2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  na czas określony z zajęć wychowania fizycznego  lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń, wydanej przez lekarza.
 3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego  musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem  wystawionym przez lekarza.
 4. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia  z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku  szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem  w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia  kolejnego / kolejnych zaświadczeń lekarskich dyrektor szkoły wydaje  decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia 
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice. Rodzice składają podanie (załącznik nr 1,2) do dyrektora szkoły , do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

- w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza lub całego roku szkolnego - do 20 września danego roku szkolnego,

- w przypadku zwolnienia  dotyczącego II półrocza - do 20  lutego danego roku szkolnego.

 1. W  przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza  ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
 2. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń ze wsteczną datą (np.: zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 3. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
 4. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni  roboczych od daty wpływu podania . Rodzice odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
 5. W przypadku decyzji odmownej rodzice  mogą się odwołać za pośrednictwem  dyrektora do Podlaskiego  Kuratora Oświaty.
 6. O zwolnieniu ucznia z zajęć  poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz  wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy  wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania,  zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”.      
 9. O ocenie końcoworocznej ucznia, który otrzymał ocenę klasyfikacyjną za I półrocze, a został zwolniony czasowo w drugim półroczu decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę stopień zrealizowania przez ucznia wymagań programowych.
 10. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek  przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.
 11. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi   zajęciami w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie własnego pisemnego oświadczenia rodziców (załącznik nr 3) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 12. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku  „nieobecność usprawiedliwioną”.

Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów  z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast  rodziców wychowawca klasy  podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
 2. Dokumentacja dotycząca zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowywana jest w sekretariacie szkoły i stanowi załącznik do Rejestru Decyzji.
 3. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań ,  a uczniowie podczas lekcji przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 4. Procedura zostaje podana do wiadomości na stronie internetowej szkoły. Załączniki do pobrania z tej strony.

  Procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie z dniem 3 listopada 2017