SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI PROJEKTU „WIEM I UMIEM – ROZWÓJ KOMPETENCJI UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W NOWOGRODZIE”

 

 

BENEFICJENT PROJEKTU: Gmina Nowogród

REALIZATROR PROJEKTU:  Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.

WARTOŚSĆ PROJEKTU: 338 196,05 złotych

DOFINANSOWANIE: 320 585,53 złotych

 

Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie  od 1 sierpnia 2020 r. do 31  lipca 2021r. realizowany był projekt:

„Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

nr  RPPD.09.01.00-20-0403/19

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny

Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Informacja o projekcie była zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogród i na stronie ZSS w Nowogrodzie oraz przekazywana bezpośrednio uczniom i rodzicom ZSS w Nowogrodzie.

 

Po  rekrutacji przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie do zajęć zakwalifikowano

183 uczniów w wieku 7-14 lat (84 K i 99 M) .

 

Głównym celem projektu były:

 1. Poprawa oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania poprzez wdrożenie nowoczesnego programu nauczania edukacyjnego.
 2. Rozwój kompetencji kluczowych, nauk matematyczno-przyrodniczych metodą projektu, języków obcych oraz programowania w IT.

Główne rezultaty to:

 1. Nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów uczestniczących w projekcie.
 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSS w Nowogrodzie.
 3. Wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia TIK.
 4. Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie lekcyjnym.

Główne zadania to:

1. Realizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zdolności.

2. Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych.

3. Zakup pomocy edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

 

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w:

Zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, chemii, j. angielskiego i przedmiotów przyrodniczych.

Celem  tych zajęć było:

 1. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
 2. Rozbudzenie i pogłębienie motywacji do systematycznej nauki.

Uczestniczyli także w zajęciach rozwijających zdolności z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki.

 

Celem  tych zajęć było:

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz kształtowanie postaw twórczych.
 2. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
 3. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim poprzez podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem.
 4. Rozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu.
 5. Rozbudzenie zainteresowania własnym regionem i szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną.
 6. Rozwijanie kreatywności i umiejętności uczenia się.
 7. Kształtowanie innowacyjności i przedsiębiorczości uczniów.
 8. Rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i zasobów internetowych.
 9. Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń; opisu i wnioskowania.
 10. Nauka programowania z wykorzystaniem robotów.

 

Zajęcia były adekwatne do  możliwości uczniów; wyrównujące braki edukacyjne  lub rozwijające zainteresowania.

Odbyło się  448 godzin zajęć wyrównawczych i 898 godzin zajęć rozwijających zdolności. Trzydziestu sześciu  nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w zakresie praktycznego zastosowania TIK w swojej pracy.

EFEKTY:

 Liczba godzin zaplanowanych w projekcie została zrealizowana.

 Wszyscy uczniowie ukończyli zajęcia.

 Nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności we wszystkich badanych umiejętnościach. 

 Zamierzone cele zajęć zostały osiągnięte.

 Wykorzystanie narzędzi TIK i innych pomocy dydaktycznych wpłynęło na motywację uczniów i atrakcyjność zajęć.

 

Uczniowie:

-   rozwinęli i utrwalili poznane treści, 

-  wzbogacili zasób słownictwa z języka angielskiego i niemieckiego;  podnieśli kompetencje językowe w zakresie   sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem,

-   zwiększyli umiejętność  komunikowania się językiem matematycznym,

-   rozbudzili u siebie zainteresowanie przestrzenią geograficzną i ekologią,

-   rozwinęli kreatywność oraz umiejętność uczenia się  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,

-  usprawnili    umiejętność planowania i przeprowadzania doświadczeń; opisu i wnioskowania.    

-  opanowali umiejętność programowania z wykorzystaniem robotów,

- chętnie korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych w celu utrwalenia i pogłębienia swojej wiedzy.

Nauczyciele:

- potrafią  planować  i organizować zajęcia,  wykorzystując TIK,

- podnieśli poziom swoich kompetencji zawodowych oraz  umiejętności cyfrowych.

 

W ramach projektu uczniowie- pod opieką swoich nauczycieli - uczestniczyli w  wyjazdach edukacyjnych.

Wzięło w nich udział 108 uczniów, którzy systematycznie uczęszczali  na zajęcia pozalekcyjne z chemii, fizyki,  geografii, biologii i przyrody.             

Celem  wycieczek było:

 1. Utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych  w ramach realizacji projektu.
 2. Wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz pogłębienie już posiadanej wiedzy.
 3. Rozbudzenie w uczniach chęci poznawania świata.
 4. Zapoznanie uczniów z osobliwościami parków narodowych.  
 5. Integracja zespołu.

 

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia były atrakcyjniejsze i ciekawsze.

Projekt miał pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju, pozytywny charakter w odniesieniu  do równości szans, niedyskryminacji, równouprawnienia płci i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

 

W ramach projektu Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie został wyposażony w niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, a 36 nauczycieli uczących w placówce zostało przeszkolonych w zakresie praktycznego zastosowania TIK w nauczaniu.

 

L.p.

Nazwa produktu

Dostarczona ilość

      1.             

Aparat fotograficzny cyfrowy

Lumix DMC-GX80 + 12-32/3.5-5.6

3

      2.             

Tablica interaktywna 96 cali z oprogramowaniem oraz akcesoriami do montażu i obsługi

Ita Touch Technology HT96Z

16

      3.             

Roboty z tabletami

Robot Photon EDU set + tablet ChromeTab 10"

15

      4.             

Kamera cyfrowa Panasonic HC-V260EP-K

1

      5.             

Radioodtwarzacze Eltra Lila CD98

8

      6.             

Projektor do Tablicy Interaktywnej z uchwytem ściennym oraz kablami

ACER S1386WHN

13

      7.             

Zestaw nagłaśniający Soundbar Myboard HD-005L

1

      8.             

Mikroskop

Mikroskop Delta Optical BioLight 300

1

      9.             

BASIC FACTS ABOUT AUSTRALIA FAKTY O AUSTRALII+5XA3

1

  10.             

BASIC FACTS ABOUT USA FAKTY O USA MAPA POLIT.+5XA3

1

  11.             

BASIC FACTS ABOUT GREAT BRITAIN MAPA POLIT.+5XA3

1

  12.             

Układ okresowy pierwiastków. Strona chemiczna. Plansza edukacyjna. MIDI. Drewniane półwałki

1

  13.             

Tabela rozpuszczalności. Plansza edukacyjna

1

  14.             

Budowa materii. Plansza edukacyjna

1

  15.             

Mein Haus / Mój dom. Plansza edukacyjna

1

  16.             

Tiere / Zwierzęta. Plansza edukacyjna

1

  17.             

Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej - ława optyczna 03-167

1

  18.             

Fizyka ciał stałych mechanika - mini zestaw walizkowy 16100

1

  19.             

Termodynamika i ciepło – zestaw doświadczalny 03-441

1

  20.             

Pola i własności wielokątów

1

  21.             

Magnetyczny angielski kalendarz

1

  22.             

Umiem liczyć

1

  23.             

System dziesiętny 0-9.999.999 - tablica do działań

1

  24.             

Pokochać równania - aktywny zestaw demonstracyjny

1

  25.             

Myślę przestrzennie - klocki drewniane z kartami zadań

1

  26.             

Mistrzowskie inwestycje - klasowa gra w procenty

1

  27.             

Poznajemy tajemnice rachunku prawdopodobieństwa - klasowy zestaw z kartami pracy

1

  28.             

Równia pochyła do doświadczeń z tarciem - zestaw z licznikiem i fotobramkami

1

  29.             

English Memory - angielskie słówka

3

  30.             

Klasowy zestaw geoplanów z kartami pracy - siatka 11 x 11

1

  31.             

Mikrochemia SSC - uczniowski zestaw stolikowy - mały (szkło i PP)

6

  32.             

Znamy się na katach! – klasowy zestaw do nauki o katach

1

  33.             

Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 1 – zestaw szkła laboratoryjnego i akcesoriów

1

  34.             

Fragen und Antworten - gra językowa z polską instrukcją

1

  35.             

Unterwegs in der Stadt - gra językowa z polską instrukcją

1

  36.             

Verben-Bingo - gra językowa z polską instrukcją

1