Zaświadczenie - odpis przetworzonych danych ze zbioru ewidencji ludności wydaje Wydział Ewidencji Ludności.

Karta informacyjna sprawy

Wymagane dokumenty

 • wypełniony „Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru ewidencji ludności”,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za zaświadczenie
 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić za pośrednictwem:

 • banków bądź poczty,
 • w kasie Urzędu Miejskiego Naszym Mieście

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski Naszym Mieście, ul. Gminna 2, 12-345 Nasze Miasto

Bank PKO BP. SA. Oddział Rabka-Zdrój
Nr konta: 10 0000 1111 2222 3333 4444 5555
(z dopiskiem np. „Opłata skarbowa z tytułu ………”

Dowód wpłaty należy dołączyć do danego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Naszym Mieście, ul. Gminna 2, 12-345 Nasze Miasto

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie, nie później jedna niż w terminie siedmiu dni

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282).

Inne informacje:

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu) wydaje organ prowadzący zbiory meldunkowe na wniosek tej osoby. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.