STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

W NOWOGRODZIE

 

Znowelizowany uchwałą  Rady Pedagogicznej

Nr 14/2019/2020 z dnia  21.04.2020

Ujednolicony tekstu statutu Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

w Nowogrodzie – zarządzenie dyrektora ZSS nr 8/2020 z dnia 22 kwietnia  2020

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela(Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MEN, z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. nr 493)

 

Rozdział 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 2. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział 3. ORGANY ZESPOŁU I ICH SZCZEGÓŁOWE  KOMPETENCJE

Rozdział 4. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

Rozdział 5. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

Rozdział 6.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ZESPOŁU

Rozdział 6a. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA  .

Rozdział 7. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI.

Rozdział 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1
 1. Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie (zwany dalej Zespołem) działa na podstawie:
 • aktu założycielskiego
 • niniejszego statutu.
 1. W skład Zespołu wchodzą publiczne szkoły i przedszkole noszące nazwy i imiona:
 • Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie z siedzibą w Nowogrodzie ul. Nowa 6 ul. 11 Listopada 12;
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika z siedzibą w Nowogrodzie ul 11 Listopada 12;
 1. Siedzibą Zespołu są budynki zlokalizowane w Nowogrodzie, przy ul. 11 Listopada 12, tel. (086) 217-55-17,ul. Nowej 6 tel. (086) 217-55-64, e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • 2
 1. Organem prowadzącym Zespół jest gmina Nowogród .
 2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 3. Zespół jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

 

 • 3
 1. Szkoła  posiada własny sztandar, hymn i ceremoniał:
 • Szkoła Podstawowej im. Adama Chętnika w Nowogrodzie;
 1. Sztandar szkoły uczestniczy w części oficjalnej ważniejszych uroczystości szkolnych regionalnych, państwowych oraz poza ZSS.
 2. Poczet sztandarowy powoływany jest przez Radę Pedagogiczną na okres przynajmniej jednego roku.
 3. Poczet składa się z 3 osób, 2 uczennic i 1 ucznia, którzy swą postawą stanowią wzór dla innych.
 4. Uroczystości szkolne  z udziałem sztandaru Szkoły  przebiegają zgodnie z Ceremoniałem ZSS.
 5. Decyzję w sprawie uczestniczenia sztandaru szkoły w uroczystościach poza Zespołem odejmuje Dyrektor .
 6. ZSS posiada swoje logo, które umieszcza na dokumentacji  szkolnej,  pismach , drukach,  materiałach  

 

 • 4
 1. Zespół używa pieczątek:

SZKOŁA  PODSTAWOWAAdama Chętnika

w  Zespole Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie

18-414  Nowogród

ul. 11 Listopada 12

 

PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE

   w  Zespole Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie

18-414 Nowogród

 1. ul. 11 Listopada 12

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Nowogrodzie

18-414 NOWOGRÓD 

ul. 11 Listopada 12

woj. podlaskie

 

 1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 5
 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,
 • statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,
 • szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Adama Chętnika w Nowogrodzie,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,
 • uczniu- należy przez to rozumieć każdego ucznia Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie,
 • rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące piecze zastępczą nad dzieckiem,
 • organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Nowogród.

 

ROZDZIAŁ  2

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

 

 • 6
 1. Nadrzędnym celem szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu jest wychowanie dzieci i młodzieży w poczuciu miłości ojczyzny, odpowiedzialności, solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Cele szczegółowe zespołu to:
 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho -fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  i wyznaniowej;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
 • otoczenie szczególną opieką uczniów wymagających pomocy – psychologiczno- pedagogicznej;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych .
 1. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro uczniów oraz gwarantować im poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej
  i wyznaniowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także promocji zdrowego trybu życia.
 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 • umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej przez wychowanków przedszkola ( oddziału przedszkolnego) oraz uzyskanie przez uczniów szkoły podstawowej świadectwa jej ukończenia,
 • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach działalności zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje,
 • otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych, a także znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli, specjalistów,
 • upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa,
 • stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawczo - opiekuńcze,
 • zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a także informowania o zachowaniu dzieci i ich postępach w nauce oraz przyczynach niepowodzeń szkolnych.

 

W zakresie wychowania przedszkolnego

 

 • 7
  1. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej .
 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 4. Opiekuje się dziećmi w wieku od 3 do 6 roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku życia.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć specjalistycznych (korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych) porad i konsultacji.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może obejmować wychowaniem przedszkolnym dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 7. Dzieci w wieku 6  obejmuje  rocznym  przygotowaniem przedszkolnym.
 8. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka i realizuje cele i zadania wynikające z opiekuńczo- wychowawczej roli przedszkola.
 9. Współpracuje z rodzicami i przygotowuje dzieci do obowiązków i nauki w szkole podstawowej.
 10. Umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej przez zapoznanie z symbolami narodowymi (hymn państwowy, flaga narodowa), zapoznanie z językiem polskim i zdobyczami kultury oraz swobodny dostęp do religii.
 11. Nauczyciele opiekują się dziećmi w trakcie pobytu w przedszkolu oraz podczas wycieczek i zajęć poza terenem przedszkola.
 12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów zapewniających im pełne bezpieczeństwo w drodze do domu i do przedszkola.

 

 • 7 a 
  1. Celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
  2. Szczegółowe cele wychowania przedszkolnego :
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny rówieśnicze i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
  1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  2. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej.
  3. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
  4. Do zadań przedszkola należy w szczególności:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństw,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  1. Zadania, o których mowa w pkt 6 realizowane są we współpracy z:
 • rodzicami,
 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • innymi przedszkolami, placówkami,
 • stowarzyszeniami, zakładami pracy działającymi na rzecz oświaty.
  1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod
   i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby
   i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
 • stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
 • wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
 • organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,
 • stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
 • ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
 • upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,
 • Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie “gotowości szkolnej”, w obszarach:
  1. fizycznym ( w szczególności: zgłasza potrzeby fizjologiczne, wykonuje czynności  samoobsług punktowe),
  2. emocjonalnym ( w szczególności: szanuje emocje swoje i innych),
  3.  społecznym (w szczególności: respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych, komunikuje się)
  4. poznawczym ( w szczególności: wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy, podejmuje aktywność do nauki pisania, czytania, a także pojęć matematycznych)

9.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

10.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest  w planach pracy poszczególnych grupach  przedszkolnych.

 

 • 7 b
  1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizując zadania programowe:
 • w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, przedszkole wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, rozwija szacunek dla rodziców, języka i wartości moralnych kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka, jak i dla innych kultur, a także wychowuje w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,
 • w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia,
 • dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela oddziału lub przechodzą do innego oddziału przedszkolnego.
  1. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze właściwego Kościoła.
  2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo:
 • poprzez opiekę nad dziećmi  przez  nauczyciele, którym powierzono dany oddział,
 • od  momentu oddania dziecka przez rodzica/ prawnego opiekuna,  pod opiekę nauczyciela, do momentu odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletnią osobę wskazaną przez rodzica/prawnego opiekuna,
 • zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym.
  1. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, powinien on  jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem.
  2. Nauczyciela najmłodszych grup, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola, jak i podczas  spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga pomoc nauczyciela.
  3. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia wicedyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi.
  4. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w trakcie wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały, a w razie potrzeby- za zgodą wicedyrektora  rodzice lub inne osoby.
 • 7 c
 1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a w oddziale dzieci 3 –4 letnich - dodatkowo pomoc nauczyciela.
 3. Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jest zobowiązany:
 • nie zostawiać dzieci bez opieki w godzinach pracy,
 • zaznaczać w dzienniku każdą nieobecność dziecka,
 • zaspakajać potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci w trakcie pobytu  w przedszkolu poprzez:
 1. zapewnienie dzieciom 3 i 4 - letnim odpowiednich warunków do odpoczynku (leżakowania),
 2. organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,
 3. zapewnienie dzieciom z alergiami pokarmowymi odpowiedniego wyżywienia,
 4. zapewnienie dzieciom picia na życzenie,
 5. pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
 6. urządzać pomieszczenia w sposób funkcjonalny, estetyczny i higieniczny,
 7. informować na bieżąco wicedyrektora do spraw przedszkola o wszelkich usterkach technicznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci,
 8. przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 1. Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa tygodniowy plan  pracy personelu pedagogicznego.
 1. Indywidualną pomocą obejmuje się dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.
 2. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc materialna, mogą być zwolnione z płatnych imprez odbywających się w przedszkolu.
 3. Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole obejmuje:
 • zapewnienie opieki w czasie wycieczek i spacerów poza teren przedszkola,
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków,
 • kontrolowanie bezpieczeństwa dzieci w szatni.
 1. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć

 

 • 7 d

1.Ustala się następujące zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

 • przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej prowadzone poza budynkiem i placem przedszkolnym,
 • bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują osoby, o których mowa w § 7 pkt 4
 • liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia – zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jego opiece dzieci,
 • każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola, powinno być odnotowane w zeszycie wyjść oddziałów, znajdującym się w pokoju wicedyrektora, a w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić wicedyrektorowi do spraw przedszkola, do zatwierdzenia kartę wycieczki,
 • nauczyciel powinien posiadać w sali apteczkę, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,
 • przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady BHP,
 • zasady i warunki organizowania wycieczek określone są w Regulaminie Wycieczek,
 • wszystkie zaistniałe w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać wicedyrektorowi przedszkola.

 

 • 7 e
  1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców /opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia.
  2. Pisemne oświadczenie składają rodzice nauczycielkom oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
  3. Rodzice mają obowiązek wywiązać się z zadań stawianych przez przedszkole:
 • przyprowadzać i przekazywać dziecko pod opiekę nauczycielowi,
 • zgłaszać nieobecność dziecka,
 • odbierać dziecko zgodnie z ramowym rozkładem dnia,
  1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania dziecka przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną.
  2. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu pełnego bezpieczeństwa.
  3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka zawiera „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci”.

 

 

W zakresie szkoły podstawowej

 

 • 8
 1. Szkoła podstawowa posiada swoją misję i wizję zawartą w koncepcji pracy szkoły.
 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 3. Ośmioletnia szkoła podstawowa przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 5. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
 6. Szkoła realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu, o których mowa w rozdziale 6a

 

 • 9
  1. Szkoła  realizuje cele, zadania i podstawę programową zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi przez MEN oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • umożliwiają absolwentom dokonywanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
 • przygotowują uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym,
 • kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowanie celów i zasad określonych
  w ustawach oświatowych, stosownie do warunków i wieku uczniów,
 • sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • zapewniają uczniom korzystanie z działalności edukacyjnej szkoły w warunkach poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • rozpoznają możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów, celem dostosowania treści, metod
  i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnia uczniom wszechstronną pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ramach działalności zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje,
 • współpracują z organem prowadzącym w zakresie spraw dotyczących obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, respektując wydane przez nie opinie i orzeczenia;
 • kształtują szacunek uczniów do polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych w duchu wychowania patriotycznego;
 • rozwijają u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych
  w duchu wychowania patriotycznego;
 • przygotowują uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i współuczestnictwa w życiu kraju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości oraz pomocy osobom z niepełnosprawnością;

 

 • 10
 1. Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z obowiązującym Regulaminem Dyżurów uchwalanym przez Radę Pedagogiczną.
 • Osoby dowożące uczniów postępują zgodnie z obowiązującym Regulaminem Dowożenia uchwalonym przez organ prowadzący.
 • Osoby opiekujące się uczniami w trakcie wycieczek szkolnych działają zgodnie z obowiązującym  Regulaminem Wycieczek Szkolnych.
 1. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu lub wzroku objęte są szczegółową opieką, np. udział w różnorodnych zajęciach specjalistycznych, dowożenie, nauczanie indywidualne. Wszystkie wyżej wymienione formy dostosowuje się do zaleceń lekarza specjalisty i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Zwalnia się na wniosek rodzica,  ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki obowiązkowego drugiego języka obcego.
 2. Uczniowie mający trudne warunki rodzinne lub losowe mogą mieć dożywianie refundowane przez ośrodek pomocy społecznej. W miarę możliwości zespół organizuje pomoc materialną lub rzeczową.
 3. Środki na pomoc materialną rzeczową pochodzą z funduszy rady rodziców, darowizn, opieki społecznej, dotacji celowych MEN oraz z innych źródeł.
 4. Uczniowie niepełnosprawni, a także znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej otaczane są szczególną troską, poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli, specjalistów.
 5. Zespół zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

 • 11
 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca sprawuje opiekę nad klasą przez okres trwania całego etapu edukacyjnego.
 3. Zaleca się by zmiana wychowawcy następowała w szczególnych przypadkach takich jak:

1) ustanie stosunku pracy;

2) długotrwała nieobecność nauczyciela;

3) brak efektów wychowawczych, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców, uczniów lub wychowawcy;

4) w innych uzasadnionych dobrem dziecka przypadkach.

 • wniosku nauczyciela wychowawcy;
 • przeniesienia nauczyciela do innej szkoły;
 1. Decyzje o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor.
 2. Umotywowany wniosek o zmianie wychowawcy może być złożony wyłącznie na piśmie z imiennymi podpisami, co najmniej 51% rodziców lub co najmniej 2/3 uczniów klasy, po upływie 3 miesięcy nauki.
 • 11 a
 1. Sposoby realizacji celów i zadań Zespołu w zakresie nauczania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia przedstawiają się następująco:
 • nauczanie odbywa się w oparciu o pełną realizację programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych gwarantujące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych przedstawiają uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami wewnątrzszkolnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowych zasad oceniania,
 • nauczycielskie zespoły klasowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania,
 • Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki,
 • wniosek o indywidualny program lub tok nauki do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:
 1. uczeń, za zgodą rodziców,
 2. rodzice/prawni opiekunowie ucznia,
 3. wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia,
 • Zespół organizuje naukę religii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami,
 • uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,
 • zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów,
 • organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej poprzez:
 1. kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej - za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;
 2. organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudności w nauce w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; wad postawy, socjoterapeutycznych.
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.
 • W uzasadnionych przypadkach w szkole może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć .

2.Podstawą działalności wychowawczej szkoły jest program wychowawczo- profilaktyczny 

uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, na podstawie którego:

 • wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować ich treści,
 • treści te realizuje się w ramach:
 1. jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu,
 2. godzin z wychowawcą,
 3. zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 4. korekcyjno-kompensacyjnych,
 5. rewalidacyjnych,
 6. logopedycznych
 7. zajęć w bibliotece, świetlicy szkolnej
 8. i innych prowadzonych w zespole.

2a. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.2.

3.Za zapewnienie ładu i porządku w obiektach zespołu odpowiedzialni są pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi, których obowiązkiem jest zgłaszanie Dyrektorowi Zespołu wszelkich zagrożeń,  awarii i itp.

4.Pracownicy Zespołu uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Cele i zadania Zespołu wynikają z określonego przez niego planu pracy.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

 

 • 12

Organami Zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu;
 • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zwana dalej Radą Pedagogiczną w ramach, której działają zespoły zadaniowe i doraźne;
 • Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zwana dalej Radą Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie zwany dalej Samorządem Uczniowskim.

 

 • 13

Zadania i obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor kieruje Zespołem oraz reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w Zespole. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje organ prowadzący na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
 2. Dyrektor kieruje zespołem przy pomocy wicedyrektorów :

1) do spraw szkoły podstawowej klas I-III

2) do spraw szkoły podstawowej klas IV-VIII

3) do spraw przedszkola

 1. Zadania Dyrektora Zespołu:
 • sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom ubiegającym się o wyższy stopień awansu zawodowego,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • przedstawienie nie rzadziej niż 2 razy w roku ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenia odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
 • występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie Zespołu,
 • wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
 • dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału w przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej,
 • rozstrzyga spory zaistniałe na terenie Zespołu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego,
 • wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych,
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu po klasie ósmej przeprowadzonego w Zespole,
 • Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Zespołu lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju,
 • powołuje zespoły zadaniowe: doraźne i stałe,
 • Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny a organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
 • Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 • tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji przydzielonych zadań oraz wspieranie w finansowaniu doskonalenia zawodowego,
 • zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,
 • administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarza warunki do działania w zespole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor odpowiada za organizację   kształcenia na odległość (np. nauczanie zdalne).
 1. Dyrektor Zespołu ma także prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

2) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,

4) wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń Zespołu, sprzętu i wyposażenia.

 1. Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.;
 • realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Decyzją Dyrektora, w uzasadnionych przypadkach - na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica / prawnego opiekuna można przenieść ucznia do innego oddziału.
 2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

8.Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza Burmistrz Nowogrodu w trybie i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 

 • 14

Zadania i obowiązki wicedyrektorów

 1. Wicedyrektorzy są odpowiedzialni przed Dyrektorem za organizację pracy powierzonej im szkoły, a w szczególności:
 • opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć,
 • organizowanie i kontrolę realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli, oraz prowadzi odnośną dokumentację
 • kontrolę rozliczanie godzin ponadwymiarowych i odbytych zastępstw
 • ustalanie i kontrolę dyżurów nauczycielskich,
 • nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi,
 • współpracę z Dyrektorem Zespołu przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego szkoły i innej dokumentacji Zespołu,
 • obserwowanie lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie ustalonym przez Dyrektora Zespołu,
 • nadzorowanie realizacji planów pracy szkoły,
 • stosowania przyjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał, regulaminów i wniosków ,procedur ,
 • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę i zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
 • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli,
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem programów dydaktyczno-wychowawczych szkoły, regulaminów itp.,
 • współpracę z działającymi na terenie zespołu organizacjami młodzieżowymi i społecznymi,
 • zastępowanie Dyrektora Zespołu w czasie jego nieobecności, jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
 • współpracę z radą rodziców i innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty,
 • wykonywanie innych prac, nie wyszczególnionych w niniejszym przydziale obowiązków, a zleconych przez Dyrektora Zespołu,
 • realizuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny zgodnie z przydzielonym zakresem zadań
 • sporządza sprawozdania dla władz oświatowych dotyczące działalności wychowawczo- opiekuńczej Zespołu
 • czuwa nad właściwym i terminowym przebiegiem konkursów, imprez okolicznościowych zgodnie z kalendarzem imprez
 1. Szczegółowy zakres obowiązków Wicedyrektora ustala na piśmie Dyrektor.
 2. Odpowiedzialność Wicedyrektora Zespołu wynika z przydzielonego zakresu zadań i posiadanych uprawnień ustalonych przez Dyrektora Zespołu.

 

 • 15

Rada Pedagogiczna

 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym jednostki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole i działa ona w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu, który przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
  • Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego; w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
  • Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie :
  • wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  • skreślenia z listy uczniów ,którzy ukończyli 18 rok życia;
  • nowelizacji statutu, bądź zatwierdzenie nowego statutu szkoły;
  • ustalania regulaminu swojej działalności
  • szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania;
  • zatwierdzania planów pracy Zespołu;
  • ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu;
  • decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu opinii Zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ;
 3. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu nauczania;
 • zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne ;
 • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 • powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
 • odwołanie ze stanowiska Wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w Zespole;
 • wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);
 • organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego Zespołu;
 • Propozycje Dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • program wychowawczo-profilaktycznego  Zespołu ;
 • zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • wzór jednolitego stroju;
 • w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Zespołu;
 • w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • w sprawie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
 • w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki;
 • w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki;
 1. Rada Pedagogiczna ma uprawnienia do:
 • delegowania dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu;
 • wyrażania zgody lub wnioskowanie za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, o udział w zebraniu rady przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu;
 • wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
 • wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju
 • wnioskowanie o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

 • 16

Zespoły nauczycielskie

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą edukacyjny zespół nauczycielski.
 2. W Zespole szkół istnieją stałe zespoły nauczycielskie:
 • wychowania przedszkolnego
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • przedmiotów humanistycznych
 • przedmiotów ścisłych
 • przedmiotów artystycznych
 • wychowawczo-profilaktyczny
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • współpracy z rodzicami
 • do spraw ewaluacji
 • do spraw promocji
 • nauczycieli uczących w jednym zespole
 1. Pracą zespołu kieruje lider danego zespołu.
 2. Zespół nauczycielski ma prawo do:

1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału,

2)kierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych, ustalania indywidualnych programów,

3) wnioskowania w sprawie ustalenia oceny zachowania uczniów,

4) wnioskowania do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

 1. Cele i zadania Zespołu obejmują:

1) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania edukacji pokrewnych.

2) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania.

3) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych (uzupełnianiu wyposażenia), konkursów przedmiotowych.

4) Opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole, innowacji metodycznych

5) przygotowanie narzędzi diagnostycznych do wewnętrznego mierzenia poziomu nauczania, przygotowanie analizy poziomu nauczania i realizacji zadań wychowawczych.

6) planowanie i organizowanie pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

 • 17

Rada Rodziców

 1. W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Zespołu, w skład której wchodzą jednoosobowe reprezentacje rad oddziałowych wybrane w wyborach przez zebrania rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców uchwala:
 • regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu,
 • program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu
 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu., a w szczególności opiniuje:
  • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;
  • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;
  • szkolny zestaw programów i podręczników.
 2. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, których zasady wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców.

 

 • 18

Samorząd Uczniowski

 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.
 3. Samorząd opracowuje i działa w oparciu Regulamin Samorządu, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.
 4. Samorząd ma prawo do:
 • zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z odpowiednim wicedyrektorem;
 • wyboru nauczyciela- opiekuna samorządu.
 1. Dyrektor lub wicedyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wniosek Samorządu.
 2. Na wniosek Dyrektora Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinie na temat pracy nauczyciela.
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej Zespołu oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

 

 • 19
 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Wszystkie organy Zespołu współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych.

2) opiniowanie projektów i nowelizacji statutu zespołu i uchwał Rady Pedagogicznej.

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez Dyrektora Zespołu.

 1. Ewentualne spory między organami Zespołu (z wyjątkiem Dyrektora) rozstrzyga Dyrektor.
 2. Spory między Dyrektorem a innymi organami Zespołu rozstrzyga organ prowadzący albo organ nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu.
 3. Zapewnia się współdziałanie organów Zespołu oraz następujące sposoby zapobiegania sporom między nimi poprzez:
 • zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zespołu;
 • ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń;
 • zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą Zespołu, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem Zespołu;
 • zebrania szkolne.
 1. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor zespołu, który:
 • zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
 • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu;
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach oraz decyzjach;
 • organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu.

 

 • 19 a
 1. Porozumienie, tolerancja, wzajemny szacunek są podstawą współpracy organów Zespołu.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 5. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

 • 20

Rodzice

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;

3) uzyskiwania od nauczyciela, w czasie wolnym od jego zajęć dydaktycznych, informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i dalszego kształcenia;

3) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania  informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

 • wyrażania i przekazywania właściwemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy zespołu.
 • znajomości Statutu oraz regulaminów obwiązujących w Zespole;
 1. Rodzice są zobowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej oraz zgłoszeniem dziecka do szkoły
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – przez niespełnienie tego obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
 • zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
 • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Zespołu, w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci pięcioletniego, poza szkołą.
 • zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków określonych w zezwoleniu, wydanym przez Dyrektora Zespołu;
 1. Rodzice mają obowiązek :
 • powiadamiać (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) wychowawcę o nieobecnościach ucznia na zajęciach lekcyjnych powyżej 3 dni;
 • usprawiedliwiać nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych (osobiście, telefonicznie lub pisemnie)
 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenie sprzętu lub pomocy dydaktycznych przez ucznia;
 • systematycznego uczestnictwa w zebraniach z rodzicami organizowanymi przez zespół i wychowawcę klasy oraz utrzymywania kontaktu z Dyrektorem Zespołu, wychowawcą klasy, nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i udzielającymi uczniowi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
 • współorganizowania czasu wolnego uczniów (zabawy, wycieczki, imprezy sportowe, uroczystości szkolne).
 1. Rodzice chcąc zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, zobowiązani są poinformować (osobiście, telefonicznie bądź pisemnie) wychowawcę bądź nauczyciela osobiście. Pisemne zwolnienie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko ucznia, datę zwolnienia oraz przedział czasowy zwolnienia

2) czytelny podpis rodzica

 1. W zespole prowadzi się spotkania ogólne z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego oraz spotkania wychowawcy z rodzicami w zależności od potrzeb.
 2. W przypadku ustawicznego zaniedbywania przez rodziców utrzymywania kontaktu ze szkołą, Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy bądź nauczyciela przedmiotu wzywa rodziców do stawiennictwa w zespole.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

 

 • 21
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. W szczególnych przypadkach określonych przez odrębne przepisy uczeń może być zwolniony z niektórych zajęć obowiązkowych.
 2. Etapy edukacji przeznaczone na realizację programu nauczania to:
 • wychowanie przedszkolne (3, 4, 5 - latki i grupa „0”)
 • I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3 SP)
 • II etap edukacyjny – szkoła podstawowa (klasy 4-8SP )
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej w Zespole są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
 • w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
 1. W ramach posiadanych środków w Zespole mogą być prowadzone inne niż wymienione w ust. 3 zajęcia edukacyjne.
 2. W czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Dyrektor może wprowadzić realizację zadań oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

 • 21 a
 1. Zespół współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Współpraca zespołu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi polega na:
 • opiniowaniu, orzekaniu i kwalifikowaniu do następujących form pomocy uczniom:
 1. organizację nauczania indywidualnego;
 2. dostosowanie poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia;
 3. przyznanie zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym;
 4. dostosowywanie warunków odbywania egzaminów zewnętrznych;
 • bieżącym przeprowadzaniu, za zgodą rodziców, badań psychologiczno-pedagogicznych celem określenia przyczyn trudności ucznia w uczeniu się i uzyskaniu zaleceń co do form pracy indywidualnej z dzieckiem;
 • współdziałaniu w zakresie organizacji zajęć związanych z wyborem przez uczniów dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej;
 • zapraszaniu pracowników poradni na organizowane przez Zespół szkolenia, konferencje, konsultacje dotyczące specyficznych trudności uczniów w uczeniu się.
 1. Zespół organizuje pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z rodzin zaniedbanych wychowawczo oraz uczniom z niepełnosprawnością poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami.
 2. Dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, oraz którzy: otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo nie otrzymali promocji do klasy VII szkoły podstawowej- mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
 3. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora szkoły podstawowej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą.

 

 • 21 b
 1. W Zespole w oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zabezpiecza się zgodnie z potrzebami dziecka z niepełnosprawnością adekwatne do jego zaburzeń formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działania korekcyjno-kompensacyjne.
 2. Zapewnia się bezpieczne i zdrowe warunki pobytu dziecka z niepełnosprawnością w Zespole poprzez:
 • system wsparcia bezpośredniego przez zespół klasowy i pracowników Zespołu;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji ruchowej;
 • działania opiekuńczo - medyczne;
 • bezpłatny dowóz na zajęcia szkolne specjalistycznym środkiem transportu wraz z opieką pracownika Zespołu.
 1. W oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością, nauczycielskie zespoły klasowe opracowują dla nich i realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

 

 • 21 c

Na podstawie odrębnych przepisów w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Zespół:

 • organizuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudności w uczeniu się;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w celu umożliwienia im pełnego rozwoju i przystosowania do życia w środowisku ludzi pełnosprawnych;
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej i utrudniającymi naukę szkolną;
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagające rozwój uczniów z niepełnosprawnością, organizowane jako dodatkowa forma oddziaływania psychoterapeutycznego, socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego;
 • zajęcia rehabilitacji ruchowej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, którym ta niepełnosprawność utrudnia funkcjonowanie w środowisku;
 • porady i konsultacje nauczycielom i rodzicom uczniów.
 • współdziała w udzielaniu pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie w postaci pomocy materialnej w formie dofinansowania dożywiania ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego.

 

 • 21 d

W Zespole mogą być prowadzone działania innowacyjne i eksperymentalne z uwzględnieniem i na podstawie przepisów w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 

 • 21 e

Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia pomieszczenia, w szczególności:

 • pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 • zespół pomieszczeń sportowych wraz z boiskiem wielofunkcyjnym;
 • pomieszczenia biblioteki szkolnej z czytelnią i MCI;
 • pomieszczenia świetlicy;
 • stołówkę z zapleczem;
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 • sale terapii, rewalidacji i logopedii;
 • salę rehabilitacji ruchowej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • pracownia komputerowa;
 • archiwum;
 • szatnie;
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i inne niezbędne do realizacji zadań statutowych.

 

 • 21 f

 

 1. Samorząd Uczniowski z porozumieniem z dyrektorem może podejmować działania na rzecz wolontariatu.  Dyrektor zapewnia warunki do działania w szkole wolontariuszy. 
 2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednio do powierzonych mu zadań i obowiązków. Szkoła określa, jakiego rodzaju wymagania powinni spełniać kandydaci na wolontariuszy.
 3. Zadania, sposób i czas wykonywania są ustalane adekwatnie do celu programu wolontariatu, zamierzeń wychowawczych lub profilaktycznych.
 4. Podczas realizacji wolontariatu należy spełnić obowiązki:
  1. Udzielenie informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającym z realizowanych zadań, oraz instruowanie o sposobach ochrony przed zagrożeniami;
  2. Zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  3. Pokrycie kosztów związanych z wykonywaną pracą.    
 5. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna na uczestnictwo w działaniach wolontaryjnej.
 6. Organizację pracy wolontariatu określa szczegółowo jej regulamin/ procedury. 
 7. Szkoła  współpracuje  z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacje harcerskie, a także ze stowarzyszeniami  i innymi organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 8. Szkoła współpracuje z jednostkami organizacji Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami innych właściwych służb, których celem jest zapewnienie właściwych warunków oraz w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
 9. Organizację pracy z organizacjami i ze stowarzyszeniami określa szczegółowo jej regulamin/ procedury. 

 

 • 22
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 2. Termin organizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Terminy podziału na semestry, rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy dydaktyczno-wychowawczej ustala Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną zgodnie z Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.  
 5. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) dla poszczególnych oddziałów:

 1. a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 3. c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
 6. f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu arkusz organizacji Zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący
 2. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna. Spełnienie obowiązku szkolnego oraz jego kontrolę określają odrębne przepisy.
 3. Na wniosek rodziców Dyrektor do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić jego warunki.
 4. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 5. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.
 6. Nauczyciele sprawują opiekę w świetlicy nad uczniami Zespołu .
 7. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne jak również spełniać rolę szkoły ćwiczeń po zawarciu porozumienia między Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą- z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.

 

 • 23
 1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo – lekcyjny. Godzina lekcyjna trwa 45 minut w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Przerwy między lekcjami trwają od 10 do 15 minut, przerwa obiadowa – 20 minut.
 2. Liczebność uczniów oraz czas trwania zajęć pozalekcyjnych (tj. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, koła zainteresowań) regulują odrębne przepisy.

 

W zakresie wychowania przedszkolnego

 • 24
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców. W czasie przerw w pracy Przedszkola, na wniosek rodziców, Przedszkole zapewnia opiekę dziecku w innym przedszkolu. Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to w szczególności:
 • zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w Przedszkolu z uwagi na przerwę w pracy szkół,
 • w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci nie może przekroczyć 25)
 1. Szczegółową organizację Przedszkola, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, opracowany przez Dyrektora Zespołu.
 • Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.
 • Grupa „0” pracuje od poniedziałku do piątku w czasie nie krótszym niż 5 godz. dziennie.
 • Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, w porozumieniu z rodzicami dzieci.
 • Dniami wolnymi są dni ustawowo wolne od pracy.
 1. Przedszkole funkcjonuje od godz.6.30 do 16.30.
 2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8.00-13.00.
 3. Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu reguluje Zarządzenie Dyrektora funkcjonujące w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania pracy reguluje Zarządzenie Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez dzieci i pracowników mogą ulec zmianie w sytuacji zmian żywności i wymagają zmiany zarządzenia dyrektora w tej sprawnie.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W Przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniające oczekiwania rodziców:
 • na czas realizacji podstawy programowej oddziały są czynne 5 godzin dziennie,
 • oddziały czynne powyżej 5-ciu godzin dziennie.
 1. Odział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 2. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkola .
 4. Praca wychowawczo- dydaktyczna przebiega na podstawie programu w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego, wybranego z zestawu programów.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
 7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. czas trwania zajęć dydaktycznych dodatkowych, w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący czas przeznaczony na bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat- ok.15 minut
 • z dziećmi w wieku od 5 do 6 lat- ok. 30 minut.
 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala organ prowadzący Przedszkole w odrębnych aktach wydawanych przez ten organ.
 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej godzin pobytu dziecka w przedszkolu, która jest załącznikiem do Regulaminu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSS w Nowogrodzie.
 3. Zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu obowiązuje - za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność / liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).Zwrot opłaty za wyżywienie obowiązuje za każdy dzień nieobecności dziecka.

 

W zakresie szkoły podstawowej

 • 25
 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8:00, świetlica szkolna w zależności od potrzeb może być czynna wcześniej
 • w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej godzina lekcyjna trwa 45 minut bądź 60 minut (w zależności od specyfiki zajęć np. zajęcia specjalistyczne);
 • w klasach I- III Szkoły Podstawowej godzina lekcyjna może trwać od 30 do 60 minut;
 • przerwy między lekcyjne trwają 10 min., przerwa obiadowa po 4 lekcji trwa 20 minut w klasach IV-VIII SP w klasach I-III po 3 lekcji.
 1. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w salach lekcyjnych, bibliotece, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej, na hali sportowej, na stadionie, na boisku szkolnym lub za zgodą Dyrektora poza obiektem szkolnym, np.: na wycieczce, w kinie, teatrze itp.
 2. Opiekę nad uczniami sprawuje:

1) nauczyciel prowadzący zajęcia- w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) nauczyciel dyżurny- w czasie przerw,

3) wychowawca świetlicy- w czasie zajęć w świetlicy,

4) wychowawca klasy  i przedszkola,

5) wyznaczona przez Dyrektora osoba w czasie dowozu uczniów,

6) wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele i inni opiekunowie spośród rodziców ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)- w trakcie wycieczek.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.
 2. Uczniowie w danym etapie edukacyjnym  uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzanego arkusza organizacyjnego zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I- III Szkoły Podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne dni, określone w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny oraz przerw w zajęciach ustala nauczyciel.
 5. Na podstawie ramowego planu nauczania (zgodnego   z Rozporządzeniem  MEN ) Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin zgodny z minimalnym wymiarem godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej 

 

 • 26
 1. Podstawową formą pracy w zespole są zajęcia dydaktyczno –wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I-III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
 • na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej
 • na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego
 • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach
 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

 

 • 27
 1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Do dokumentacji decyzji  zwolnień załącza się opinię lekarza.
 3. Zgodę na jednorazowe zwolnienie ucznia z zajęć wydaje nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów)
 4. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję.
 5. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 7. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego, bądź posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 • 28
 1. Zespół umożliwia uczniom spożycie gorącego posiłku w higienicznych warunkach w stołówce szkolnej lub innej sali.
 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości refundowania posiłków przez GOPS dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
 3. Organizację pracy stołówki określa jej regulamin.

 

 • 29

Biblioteka

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań ucznia, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.
 2. Biblioteka szkolna sprawuje funkcje:

1) kształcąco-wychowawczą poprzez rozwijanie i wzbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli;

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów;

3) kulturalno- relaksacyjnej poprzez rozwijanie życia kulturalnego uczniów.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu oraz rodzice poprzez założenie karty bibliotecznej.
 2. Biblioteka szkolna posiada:

1) jedno pomieszczenie-bibliotekę i czytelnię;

2) posiada odpowiednie meble i sprzęt biblioteczny.

 1. Nauczyciele bibliotekarze gromadzą książki, czasopisma i inne niezbędne materiały oraz dokonują ich zakupu, mając na celu zabezpieczenie realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego Zespołu i zainteresowania uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)udostępnianie książek i innych źródeł informacji poprzez:

 1. zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich

zakończeniu,

 1. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów i dokumentów
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom, rodzicom
 3. wypożyczanie podręczników szkolnych .

   2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

     z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

 

 1. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego (lekcje biblioteczne),
 2. wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcania

   i doskonalenia,

 1. systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki

(katalogi, bibliografie),

 1. wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela,
 2. poszerzenie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji (wideoteka, taśmoteka, płytoteka) zapewnianie możliwości wykorzystania ich na zajęciach.

  3)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania

          i pogłębiania u uczniów czytania i uczenia się poprzez:

 1. rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
 2. udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa) promocja księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych,
 3. zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,
 4. organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych
 5. rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury,
 6. organizowanie konkursów czytelniczych
 7. organizowanie konkursów plastycznych w oparciu o przeczytane książki.

4)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez:

 1. informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 2. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,
 3. organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,
 4. aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne miasta.
 5. Prawa i obowiązki czytelników związane z udostępnianiem zbiorów:
 • prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru;
 • obowiązek dbałości o wypożyczone książki;
 • możliwość rezerwowania pozycji potrzebnej czytelnikowi;
 • obowiązek zwrotu wszystkich wypożyczonych książek przed końcem zajęć edukacyjnych;
 • możliwość zastosowania kar wobec czytelników przetrzymujących książki;
 • obowiązek zwrotu zniszczonej lub zagubionej książki.
 1. Organizację pracy biblioteki określa jej regulamin.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów, pozostali pracownicy ZSS.
 3. Zasady współpracy biblioteki z uczniami.
 • Wypożyczanie lektur szkolnych zgodnie z zainteresowaniami.
 • Angażowanie do pracy bibliotecznej.
 • Dobieranie odpowiedniej literatury zarówno dla uczniów zdolnych jak i z trudnościami a także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zachęcanie do rozwijanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych poprzez udział w konkursach i imprezach czytelniczych.
 • Organizowanie lekcji bibliotecznych.
 1. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami.
 • Analiza czytelnictwa klas.
 • Organizowanie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Organizowanie i koordynowanie konkursów i imprez bibliotecznych.
 • Udostępnianie materiałów na lekcje, literatury metodycznej i multimediów.
 • Pomoc przy zwrocie książek pod koniec roku szkolnego.
 • Wypożyczanie i zwrot podręczników szkolnych, ćwiczeń.
 • Organizowanie lekcji bibliotecznych.
 1. Zasady współpracy biblioteki z rodzicami.
 • Pomoc w doborze książek dla ucznia.
 • Włączanie się w kształtowaniu zwyczajów czytelniczych uczniów.
 • Informowanie o stanie czytelnictwa ucznia.
 • Pozyskanie funduszy na zakup nowych książek.
 • Pozyskiwanie środków na nagrody w konkursach i imprezach bibliotecznych.
 • Pozyskanie funduszy na zakup książek dla najlepszych uczniów.
 1. Zasady współpracy biblioteki z innymi bibliotekami.
 • Wspólne organizowanie imprez, konkursów
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne.
 • Organizacja spotkań autorskich.
 1. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu, co najmniej raz na 5 lat.
 2. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli bibliotekarzy sprawuje Dyrektor Zespołu, zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 3. Środki finansowe na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Zespołu.
 4. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu.
 • 30

Świetlica

 1. Zespół prowadzi świetlicę szkolną dla potrzeb uczniów, która jest czynna w godzinach pracy ZSS i zgodnie z potrzebami.
 2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na organizację zajęć szkolnych (odjazd autobusów) Zespół organizuje opiekę świetlicową.
 3. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, jako forma działalności opiekuńczo- wychowawczej Zespołu.
 5. Celem pracy świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej, którzy przebywają  przed i po zajęciach w świetlicy,  oczekują na  odjazd do domu autobusem szkolnym.
 6. Do form pracy świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu;

3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację zajęć w tym zakresie;

4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury.

 1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy świetlicy lub innego nauczyciela mającego kwalifikacje.
 2. Organizację pracy świetlicy określa szczegółowo jej regulamin
 3. Świetlica szkolna działa na podstawie:
 • planu pracy;
 • planu finansowego Zespołu;
 • arkusza organizacyjnego Zespołu;
 • własnego Regulaminu.
 1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy odbywa się corocznie w oparciu o kartę zgłoszenia podpisaną przez rodziców. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa Regulamin Świetlicy.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc w świetlicy mają w szczególności uczniowie:
 • klas I-III Szkoły;
 • z rodzin niepełnych;
 • z rodzin zaniedbanych wychowawczo i będących w trudnej sytuacji materialnej;
 • oczekujący na udział w zajęciach pozalekcyjnych;
 • korzystający z dowozu na zajęcia szkolne.
 1. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w czasie jego przebywania w świetlicy ponoszą wychowawcy świetlicy.
 2. Dziecko uczęszczające na zajęcia świetlicowe obowiązane jest do przestrzegania regulaminu pracy świetlicy, opracowanego przez kierownika świetlicy, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu.

 

 • 30 a

Stołówka

 1. Zespół prowadzi stołówkę, z której korzystać mogą wszyscy chętni uczniowie Zespołu.
 2. Warunki korzystania ze stołówki, w tym odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Do opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 4. Organ prowadzący zespół może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat bądź upoważnić do tego dyrektora zespołu:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki zespołu określa regulamin.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU

 

 • 31
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli pracowników administracji obsługi, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
 2. Zasady zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Pracownicy Zespołu zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-obsługowych posiadają określone zakresy zadań dostosowane do potrzeb Zespołu.
 4. Dla pracowników, o których mowa w ustępie 3 Dyrektor Zespołu sporządza pisemne przydziały czynności, określające szczegółowo obowiązki oraz zakres odpowiedzialności.
 5. Prawa i obowiązki pracowników Zespołu i pracodawcy określa Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela.
 6. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z podstawowymi przepisami z zakresu BHP oraz ich przestrzeganie.
 7. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 8. Kwalifikacje nauczycieli określają przepisy o szczegółowych kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli.

 

 • 32

Nauczyciel

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowania godności osobistej ucznia..
 2. Nauczyciel obowiązany jest:

1) Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Zespołu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół.

2) Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju.

3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego.

4) Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

5) Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora na wniosek nauczycieli programami.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do wieku i umiejętności uczniów.
 • Prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny. Prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy;
 • Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • Bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania

wszystkich uczniów.

 • Odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, pełnionych dyżurów, zajęć pozalekcyjnych, wyjść pozaszkolnych, wyciecze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.
 • Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomy swej wiedzy.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu w klasie ósmej szkoły podstawowej.
 • Nauczyciel w najstarszej grupie wiekowej (5-6-latki) zobowiązany jest do analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 • Zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.
 • Punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.
 • Usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole.
 • Usprawiedliwienie nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami, sprawdzanie na każdej lekcji frekwencji w klasie.
 • Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur podczas przerw określa regulamin dyżurów.
 • Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
 • W ramach czasu pracy, o którym mowa w podpunkcie 17), oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
 3. zajęcia wspomagające ucznia zdolnego i ucznia z trudnościami,
 4. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Zespołu oraz podczas wyjść i wyjazdów poprzez:
 • rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw w Zespole zgodnie z Regulaminem Dyżurów oraz harmonogramem dyżurów;
 • uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu uczniów w Zespole;
 • działalność profilaktyczną w środowisku uczniów;
 • informowanie na policji o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi w Zespole procedurami;
 • reagowanie na przejawy naruszania przez uczniów zasad dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną i wulgaryzmy;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach zgodnie z obowiązującymi w Zespole procedurami;
 • przestrzeganie Regulaminu Wycieczek szkolnych.
 1. Nauczyciele mają prawo do:
 • wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • opracowania własnego programu nauczania;
 • wyboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
 • wyboru treści programowych w przypadku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych;
 • decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów, zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • wnioskowania o nagrody, wyróżnienia i kary regulaminowe dla uczniów;
 • czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Zespołu;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ubiegania się o dofinansowanie na ten cel.
 1. Nauczyciel odpowiada za:
 • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał;
 • stan warsztatu pracy, urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
 1. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.
 2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karty Nauczyciela.

 

 • 33

Nauczyciel-wychowawca

 1. Obowiązki nauczyciela- wychowawcy klasowego:
 • Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia.
 • Nauczyciel jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
 • Systematycznie i rzetelnie prowadzić dokumentację szkolną np. : arkusze ocen, dzienniki lekcyjne. klasy zgodnie z obowiązującymi w Zespole zasadami
 • Opracować plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o plan pracy szkoły w terminie określonym przez dyrekcję. Plan pracy wychowawczej klasy powinien być opracowany na podstawie szkolnego Planu Wychowawczego-profilaktycznego Zespołu.
 • Współpracować z pedagogiem szkolnym, rodzicami, Dyrekcją i innymi organizacjami w tworzeniu i realizowaniu Programu Wychowawczo-profilaktycznego Zespołu, Planu Pracy ZSS
 • Wprowadzać w zasady demokracji, organizując wspólnie z uczniami wybór samorządu klasowego.
 • Na pierwszym zebraniu z rodzicami zapoznać z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,
 • Na pierwszym zebraniu z rodzicami w miesiącu wrześniu wybrać skład Klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do Rady Rodziców.
 • Rozpoznać środowisko domowe ucznia i jego warunki bytowe.
 • Otaczać szczególną opieką na terenie Zespołu uczniów potrzebujących opieki (z rodzin zastępczych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz dysfunkcyjnych).
 • Rozpoznawać sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów i propagować takie, które służą zdrowiu i ogólnemu rozwojowi.
 • Właściwie przydzielić miejsca uczniom w ławkach uwzględniając stan zdrowia uczniów, ich warunki fizyczne oraz dokonywać okresowej zmiany miejsc w rzędach.
 • Zebrać składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie wskazywanym przez Dyrekcję.
 • Dokonać rozeznania, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie otoczyć szczególną opieką, troską oraz wspierać uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Dokonać rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, nawiązać współpracę z pedagogiem szkolnym, poradnią PPP (organizować pomoc koleżeńską,)
 • Dopingować do ciągłej pracy ucznia nad sobą i w obcowaniu w grupie w kontaktach ( uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, dziecko- rodzice, brat- siostra).
 • Zaplanować wspólnie z rodzicami i uczniami:
 1. imprezy klasowe,
 2. wycieczki,
 3. różne formy integrujące zespół klasowy.
 • Poddawać wspólnej analizie (uczniowie, rodzice, wychowawca) wg wypracowanych form:
 1. uzyskiwane wyniki w nauce i zachowaniu,
 2. obecności na zajęciach, które winne są terminowego rozliczania i zgłaszania opuszczonych godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
 3. obowiązujących w szkole regulaminów dotyczących postaw ucznia, jego zachowania i jego bezpieczeństwa.
 • Organizować spotkania z rodzicami w celu przekazania informacji o zachowaniu, osiąganych wynikach w nauce, sukcesach, nagrodach, karach,
 • Poinformować rodziców lub opiekunów ucznia na miesiąc przed końcem semestru (roku) o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfikacji semestralnej lub rocznej.
 • Rozwiązywać na bieżąco problemy zaistniałe w klasie.
 • Realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i    zainteresowań uczniów.
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się, w szczególności:
 • troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce;
 • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce;
 • współpraca z nauczycielami w zakresie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • zwracanie szczególnej uwagi na uczniów, którzy napotykają na trudności dydaktyczno-wychowawcze, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym;
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia szkolne, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne;
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz pracach w organizacjach uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć;
 • kształtowanie prawidłowych relacji w zespole uczniowskim;
 • kształtowanie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i Zespołu;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami zajęć wspomagających rozwój ucznia w przypadku posiadania przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • kształtowanie postawy ucznia w oparciu o przyjęty Program Wychowawczo-profilaktyczny Zespołu, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z uczniami, nauczycielami i rodzicami;
 • dbałość o stan zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami uczniów;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami, w uzasadnionych przypadkach odwiedzanie uczniów w domu;
 • omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się w ustalonych przez Dyrektora Zespołu terminach;
 1. Wychowawca ma prawo do:
 • współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;
 • pełnienia funkcji wychowawcy danej klasy przez cały etap edukacyjny;
 • uzyskiwania pomocy merytorycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od nauczycieli zatrudnionych w Zespole, Dyrektora, wicedyrektorów, a także instytucji i organizacji wspomagających funkcjonowanie Zespołu;
 • wnioskowania o pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych swoich wychowanków do Dyrektora Zespołu;
 • ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków;
 • ustanawiania we współpracy z Radą klasową rodziców i Radą Rodziców Zespołu własnego systemu nagradzania i motywowania wychowanków;
 • pozyskiwania sponsorów działających na rzecz zespołu klasowego.
 1. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu za:
 • osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Zespołu;
 • poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno –wychowawczej;
 • prawidłowość dokumentowania swojej pracy wychowawczej.

 

 • 33 a

Nauczyciel wspierający

 1. Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
 2. Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. Uczestniczy w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 4. Udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 

 • 33b

Specjaliści i pomoc nauczyciela

Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

 • 34

Pedagog

 1. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Zespole. Wymieniony pracownik musi posiadać odpowiednie wykształcenie specjalistyczne gwarantujące możliwość udzielania właściwej, zgodnej z potrzebami edukacyjnymi uczniów pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Do zadań Pedagoga szkolnego należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • organizowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 • Współdziała z rodzicami nauczycielami, Dyrekcją i innymi organizacjami w tworzeniu Programu Wychowawczo-profilaktycznego Zespołu.
 • zapoznawanie uprawnionych nauczycieli z treścią orzeczeń i opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
 • kierowanie procedurą wnioskowania Zespołu do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie badań ucznia, w tym także w zakresie wystawiania opinii dotyczących obniżenia wymagań edukacyjnych oraz stworzenia udogodnień podczas egzaminu;
 • bieżąca kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród dzieci i młodzieży;
 • planowanie i realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, w tym:
 1. diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych uczniom;
 3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 4. koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez Zespół;
 5. współpraca z innymi nauczycielami Zespołu w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego.
 6. Pedagog szkolny realizuje inne szczegółowe zadania wychowawczo-opiekuńcze w rocznym planie pracy uzgodnionym i zatwierdzonym przez Dyrektora.
 7. Pedagog szkolny z ramienia szkoły dba o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka.
 8. W realizacji swoich zadań pedagog szkolny:

1) współdziała z nauczycielami, Dyrektorem i pozostałymi organami Zespołu, pielęgniarką szkolną, instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi,

2) korzysta z pomocy z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych w zakresie konsultacji metod i form pracy udzielanej uczniom w szkole oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,

3) prowadzi w miarę potrzeb specjalistyczne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

 • 35

Logopeda

 1. Logopeda Zespołu organizuje pomoc logopedyczną w Zespole.
 2. Do zadań logopedy Zespołu należy w szczególności:
 • rozpoznawanie warunków zdrowotnych uczniów,
 • diagnozowanie potrzeb logopedycznych wśród uczniów, oraz, odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb
 • kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie i niwelowanie wad
 • wymowy uczniów,
 • udzielnie pomocy wychowawcom i innym nauczycielom w ich pracy z uczniami
 • mającymi wady wymowy,
 • prowadzenie dokumentacji pracy logopedy.
 • współpraca z pedagogiem i nauczycielami;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i logopedy ustala Dyrektor Zespołu.

 

 • 36

Administracja i obsługa lub pracownicy nie będący nauczycielami

 1. Grupę tę stanowią pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom Kodeksu pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy.
 2. Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo:
 • Znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez Dyrektora Zespołu.
 • Zgłaszać do Dyrektora Zespołu wnioski dotyczące polepszenia warunków pracy.
 • Za bardzo dobrą pracę otrzymać nagrodę Dyrektora Zespołu.
 1. Obowiązkiem pracownika w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jest:
 • troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
 • rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku.
 • natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.
 • poszanowanie mienia szkolnego.
 • za szkody wynikłe z niewłaściwego i niestarannego wykonywania obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną.
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 • ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie Zespołu;
 • monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w Zespole;
 1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników administracji i obsługi opracowuje Dyrektor Zespołu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Pracownikami obsługi w przedszkolu i szkołach są:
 • kucharka,
 • pomoc kuchenna,
 • pomoc nauczyciela,
 • sprzątaczka /woźna
 • intendent
 1. Kucharka obowiązana jest:
 • przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
 • przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
 • prowadzić magazyn podręczny,
 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
 • brać udział w ustalaniu jadłospisów.
 1. Pomoc kuchenna obowiązana jest:
 • pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków,
 • zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
 • wykonywać inne polecenia kucharki wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni.
 1. Pomoc nauczyciela obowiązana jest:
 • spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 • utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
 • w oddziałach zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach,
 1. Pomoc wychowawcza obowiązana jest:
 • spełniać czynności opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 • wspomagać nauczyciela w realizacji zajęć dydaktycznych.
 1. Sprzątaczka /woźna obowiązana jest:
 • utrzymywać w czystości pomieszczenia szkolne i otoczenie Zespołu,
 • zamiatać i odśnieżać przynależny do Zespołu odcinek ulicy i chodnika,
 • troszczyć się o bezpieczeństwo uczniów,
 • pełnić nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników ZSS
 • wykonywać inne czynności wynikające z potrzeb szkoły, zlecanych przez Dyrektora lub wicedyrektora ZSS.
 1. Intendent obowiązany jest:
 • planować i dokonywać systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze,
 • sprawować nadzór nad przygotowaniem posiłków dbając o zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży,
 • sporządzać raporty żywieniowe i  planować  jadłospisy  oraz podawać  ich treść do wiadomości
 1. Pracownikami administracji  w Zespole  są:
 • Księgowa
 • Referent do spraw płac
 • Referent do spraw kadr
 • Konserwator
 • Kierownik obiektów sportowych
 • Pomoc administracyjna/kancelaryjna
 1. Księgowa obowiązana jest:
 • prowadzić rachunkowości ZSS Nowogród zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • opracować projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora ZSS Nowogród,
 • dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • kontrolować realizacji planu dochodów i wydatków,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych ZSS Nowogród,
 • wykonywać dyspozycję środkami pieniężnymi,
 • opracować materiały do rocznych planów finansowych ZSS Nowogród.
 1. Referent do spraw płac obowiązany jest:
 • sporządzać listy płac pracowników i podatku dochodowego,
 • prowadzić księgi inwentarzowe,  kartoteki wynagrodzeń i zasiłkowych z ubezpieczenia,
 • prowadzić ewidencję dzieci i ewidencję uczniów,  dokumentację dotycząca  uczniów
 • rozliczanie składek emerytalno– rentowych pracowników.
 1. Referent do spraw kadr obowiązany jest:
 • prowadzić akta osobowe,
 • sporządzać sprawozdania statystyczne
 • prowadzić ewidencję badań lekarskich,  szkoleń pracowników, czasu pracy, urlopów pracowniczych, odzieży ochronnej dla pracowników.
 1. Konserwator obowiązany jest:
 • utrzymywać w czystości otoczenie Zespołu,
 • zamiatać, kosić trawę i odśnieżać przynależne do Zespołu otoczenia budynków ,oraz odcinek ulicy i chodnika,
 • dbać o bezpieczeństwo i konserwację urządzeń  działających na terenie ZSS,
 • dokonywać drobnych remontów budynków i pomieszczeń oraz naprawiać  sprzęt, urządzenia ,
 • wykonywać inne czynności wynikających z potrzeb Zespołu, zlecanych przez Dyrektora lub wicedyrektora ZSS

16.Kierownik obiektów sportowych obowiązany jest:

 • prowadzić nadzór nad właściwym utrzymaniem i zagospodarowaniem obiektów sportowych.
 • prowadzić nadzór nad organizacją  turniejów sportowych, imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym oraz innych uroczystości.
 • rozliczać wynajem obiektów sportowych,

17.Pomoc administracyjna/kancelaryjna obowiązana jest:

 • prowadzić obsługę kancelaryjną Zespołu,
 • prowadzić obsługę interesantów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno– wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami Dyrektora, wicedyrektorów
 • wykonywać czynności wynikających z potrzeb Zespołu, zlecanych przez Dyrektora lub wicedyrektorów

18.Szczegółowe przydziały czynności pracowników administracji i obsługi zawarte są  w aktach osobowych i regulaminie zespołu.

 

 

ROZDZIAŁ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ZESPOŁU

 

Obowiązek szkolny  i rekrutacja

 

 • 37
 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
 2. Do Szkoły Podstawowej przyjmowani są uczniowie należący do obwodu szkoły (Gminy Nowogród) bądź na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i Dyrektor wyrazi zgodę.
 3. Do szkoły podstawowej uczęszczają  uczniowie od 7 roku życia   i nie dłużej niż do 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. Każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły na podstawie:
 • Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
 • Sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 1. Dla dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego lub znają go słabo, gmina organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, które mogą trwać do 12 miesięcy.
 2. Zespół organizuje dodatkowe zajęcia  , wspierające dla uczniów, którzy mają tzw. różnice programowe. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której chodzi dziecko przybyłe z zagranicy, określa nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu. Tygodniowy rozkład dodatkowych lekcji języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym . Uczeń może mieć maksymalnie pięć godzin takich zajęć w ciągu tygodnia.
 3. Dzieci z obywatelstwem obcego państwa mogą korzystać z lekcji języka i kultury swojego kraju, organizowanych przez zagraniczne placówki dyplomatyczne, konsularne albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości działające w Polsce. Zajęcia są organizowane w porozumieniu z Dyrekcją w wymiarze do pięciu godzin lekcyjnych tygodniowo.
 4. Obowiązek szkolny uczniów z niepełnosprawnością może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • Rozpoczęcie obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 • Wniosek, składają rodzice  się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 1. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Zespołu, prowadząc księgę ewidencji dzieci i młodzieży.
 2. Na wniosek rodziców przy pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Zespołu może:
 • wydać decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka 6 letniego do szkoły podstawowej,
 • wydać decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami;
 • zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
 1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, o ile wymagałoby to przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, wymaga zgody organu prowadzącego.

 

 

 • 38

Wychowankowie przedszkolne

 1. Dzieci maja prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego;

2) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej

3) życzliwego i podmiotowego traktowania z uwzględnieniem praw dziecka i godności osobistej;

4) rozwijania zainteresowań i talentów;

5) pomocy w zakresie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.
 1. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt 3 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 2. Obowiązek szkolny dzieci, o których mowa w ust.5 może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 8 lat.
 3. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone( a nie snu „na rozkaz”),
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
 • nagradzania wysiłku,
 • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • nauki regulowania własnych potrzeb,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • znajomości swoich praw.
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 • pełnienie dyżurów;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 1. Realizacja uprawnień dziecka do właściwych i należytych warunków pobytu w Przedszkolu, zapewniających bezpieczeństwo i służących zaspakajaniu jego potrzeb odbywa się poprzez:
 • umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola,
 • przeprowadzania prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,
 • zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób,
 • oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu,
 • utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,
 • zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;
 • dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii,
 • utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,
 • wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 • zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
 • zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury co najmniej 18°;
 • wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;
 • zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
 • zapewnienie dziecku uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.
 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • niedostosowania dziecka do grupy ( np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
 • uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;
 • braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 1. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

 • 39

Uczniowie Szkoły Podstawowej

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie zespołu, regulaminach, procedurach przyjętych w szkołach.
 2. Uczeń, rodzice ucznia/prawni opiekunowie lub jeśli uzna, że zostały naruszone jego prawa, zgłasza swoje zastrzeżenia  na piśmie  do dyrektora zespołu.
 3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia oraz powiadamia o podjętej decyzji. W sprawie zastrzeżeń Dyrektor Zespołu może przeprowadzić konsultacje z uczniem, rodzicami ucznia, rzecznikiem praw ucznia, opiekunem samorządu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub inną właściwą osobą.

 

 • 40
 1. Uczeń może być nagrodzony za:
 • wyniki w nauce;

2) aktywność społeczną,

3)  szczególne osiągnięcia w turniejach, konkursach przedmiotowych, zawodach i imprezach sportowych,

4) wolontariat,

5) wzorową realizację dyżurów szkolnych i klasowych,

6) czynne  uczestnictwo w zebraniach, imprezach , uroczystościach klasowych i    szkolnych, zawodach sportowych,

7) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole

8) czytelnictwo,

9) 100% frekwencję.

2 Uczeń może otrzymać następujące nagrody

1) pochwałę  ustną wychowawcy klasy

2) pochwałę samorządu uczniowskiego,

3) pochwałę  ustną dyrektora zespołu;

4) dyplom uznania,

5) nagrodę rzeczową,

6) list pochwalny skierowany do rodziców,

7) stypendium

 

 • 41
  1. Uczeń może być ukarany za:
 • nieprzestrzeganie niniejszego Statutu, regulaminów i procedur szkolnych
 • uchybianie normom współżycia w stosunku do innych ludzi;
 • nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć;
 • rażące uchybianie obowiązkom szkolnym;
 • niszczenie mienia Zespołu;
 • palenie tytoniu na terenie szkoły, posiadanie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły, posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków
 • kradzież, wyłudzenie pieniędzy;
 • bójki, wymuszenia, zastraszanie;
 • wulgaryzmy;
 • korzystanie z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, np. telefonu komórkowego;
 • nie noszenie stroju uczniowskiego określonego w ceremoniale.
 1. Za nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego i postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów i procedur szkolnych uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem  ustnym  wychowawcy wobec klasy,

2) upomnieniem  ustnym  Dyrektora,

3) upomnieniem  pisemnym  Dyrektora,

4) zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach szkolnych

5) przeniesienie do równoległej  klasy

6) przeniesienie do właściwej szkoły w przypadku, jeżeli uczeń jest poza rejonu zespołu.

 1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo być wysłuchany.
 2. Uczeń ma prawo do odwołanie się od kary udzielonej przez wychowawcę do Dyrektora w terminie 14 dni.
 3. Prawo odwołania się od kary udzielonej uczniowi przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia w terminie 14 dni.
 4. Dyrektor Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
 • notorycznie łamie przepisy obowiązujących w zespole
 • otrzymał kary przewidziane regulaminami, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
 • zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
 • dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
 1. Szkoła ma obowiązek powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów o przyznanej nagrodzie lub wymierzonej karze.

 

 • 42
  1. Uczeń ma obowiązek:
 • realizować obowiązek szkolny poprzez:
 1. uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowymi planami nauczania,
 2. uczęszczanie na zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zakwalifikowanych i potwierdzonych zgodą rodziców,
 3. uczęszczanie na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
 4. uczęszczanie na zajęcia rewalidacyjne dla uczniówniepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń,
  • dostarczać usprawiedliwienia napisane przez rodziców /opiekunów prawnych w terminie do 14 dni od dnia nieobecności
  • dostarczać dłuższe zwolnienia z wychowania fizycznego  w formie zwolnienia lekarskiego,
  • zwalniać się   zajęć edukacyjnych  tylko w przypadku pisemnej lub ustnej prośby rodzica/ opiekuna,
  • dostarczać usprawiedliwienie w formie elektronicznej,
  • przystąpić do egzaminów zewnętrznych OKE,
  • dbać o dobre imię zespołu oraz godnie reprezentować go na zewnątrz,
  • punktualnie stawiać się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz uroczystości szkolne,
  • wypełniać dyżury klasowe i szkolne zgodnie z regulaminem dyżurów,
  • uczestniczyć w pracach społecznie- użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,
  • właściwie zachowywać się wobec wszystkich nauczycieli innych pracowników zespołu oraz pozostałych uczniów poprzez :
 5. kulturalnie zwracanie się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,
 6. nie używam brzydkich, wulgarnych słów
  • dbać o najbliższe otoczenie i sprzęt szkolny,
  • dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
  • dbać o swój schludny wygląd (zmieniać obuwie, naturalny kolor włosów, bez makijażu, malowania paznokci, bez biżuterii)
  • nosić strój codzienny lub strój galowy,
 7. za strój codzienny uważa się czyste, schludne ubranie, bluzki bez dużych dekoltów, odkrytych pleców i brzucha , z zakrytymi ramionami, nieprzezroczyste, spódnice przed kolano, spodenki krótkie do kolan.
 8. za strój galowy uważa się: biała koszula lub bluzka z rękawem lub garnitur; jednolite, ciemne spodnie lub spódnica
  • dbać o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej.
  • wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu,
  • dostosowania się do organizacji nauki w zespole i obowiązujących w nim zasad bezpieczeństwa.
 9. Uczeń ma prawo do:
 • Tożsamości, nazwiska, imienia i obywatelstwa
 • Zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu kształcenia, który umożliwia poznanie otaczającej rzeczywistości, wzbudza szacunek wobec środowiska naturalnego, chroni przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz zapewnia poszanowanie jego godności i nietykalności osobistej.
 • Uzyskiwania dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce w miarę możliwości organizacyjno-finansowych szkoły;
 • Wypowiadania się na wniosek Dyrektora w sprawach szkoły, planu pracy i regulaminów;
 • Składania egzaminu poprawkowego;
 • Znajomości regulaminu klasyfikacji, promowania i oceniania;
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki oraz ze świetlicy szkolnej zgodnie z regulaminami w/w. w czasie pracy Zespołu– tylko w obecności nauczyciela.
 • Korzystania z posiłków, pomocy finansowej i socjalnej według zasad określonych odrębnymi przepisami do momentu poprawy sytuacji finansowej.
 • Świadczeń profilaktycznych opieki zdrowotnej;
 • Znajomości otrzymanych ocen oraz przewidywanych ocen okresowych i rocznych;
 • Znajomości programu nauczania; reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
 • Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego;
 • Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanych w Zespole Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
 • Przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności według zasad ujętych w WZO, czyli do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • Organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • Redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem wicedyrektorami;
 • Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • Składania skarg w przypadku naruszania jego praw do: wychowawcy, Samorządu uczniowskiego, Dyrektora, pedagoga, w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic /prawny opiekun otrzyma odpowiedź  w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi.
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w pracach organizacji uczniowskich, kołach zainteresowań i korzystania z zajęć świetlicowych i bibliotecznych.
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym a w tym do przedstawiania swoich problemów nauczycielowi i wychowawcy oraz zyskania wyjaśnień, odpowiedzi, a także pomocy z prawem do zachowania tajemnicy.
 • Wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową (każdy uczeń posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Samorządu Klasowego, Samorządu Szkolnego)
 • Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii.
 • Uczestniczenia w wycieczkach organizowanych przez szkołę, do udziału w konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach sportowych organizowanych na teranie szkoły, a także do reprezentowania szkoły poza jej obrębem za zgodą Dyrektora, z wyjątkami sytuacji gdy swoją postawą przynosi ujmę szkole oraz osiąga słabe wyniki w nauce.
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

26)  ochrony danych osobowych

 1. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie zespołu. podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych. Uczeń ma prawo za zgodą nauczyciela lub pracownika Zespołu użyć telefonu komórkowego. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących na terenie Zespołu warunków korzystania z telefonów komórkowych przez ucznia, nauczyciel zgodnie z obowiązującą procedurą zabezpiecza telefon komórkowy ucznia oraz wzywa rodziców po jego odbiór.
 2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych oraz klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zajęć; kryteria oceniania zachowania; skalę i formę oceniania bieżącego; warunki przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce; warunki, tryb i sposób przystępowania ucznia do sprawdzianu po ósmej klasie szkoły podstawowej, egzaminów poprawkowych) zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).
 3. Dyrektor Zespołu zapewnia uczniom bezpieczne warunki pobytu w Szkole poprzez:
 • wyznaczenie uczniom wejść do budynków Zespołu;
 • ustalenie zasad korzystania z pomieszczeń Zespołu;
 • zakazanie uczniom:
 1. wnoszenia na teren Zespołu środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów;
 2. pozostawiania w szatniach pieniędzy i przedmiotów wartościowych;
 • przestrzeganie regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki przeznaczenia (pracownie, szatnie, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna);
 • zobowiązanie uczniów do:
 1. dbałości o mienie szkolne i jego estetyczny wygląd;
 2. bieżące informowanie pracowników szkoły o zauważonych zniszczeniach bądź dostrzeżonych zagrożeniach;
 3. zostawiania okrycia wierzchniego w szatni i zmiany obuwia;
 4. informowania Dyrektora Zespołu o zaobserwowanych przypadkach demoralizacji, patologii społecznych oraz stosowaniu przemocy.
 • zobowiązanie nauczycieli do:
 1. bieżącego kontrolowania stanu przygotowania pomieszczeń szkolnych do zajęć edukacyjnych;
 2. korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego po zajęciach tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych i zgłoszonych u Dyrektora Zespołu;
 3. uzgadniania z Dyrektorem Zespołu lub wicedyrektorem każdego wyjścia klasy - grupy uczniów poza teren Zespołu.
 4. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczyciela dyżurującego podczas przerw międzylekcyjnych.
 5. Uczniowie nie mogą:
 • biegać po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych;
 • samowolnie oddalać się z budynków Zespołu;
 • samowolnie oddalać się z boiska poza część szkolną;
 • przebywać w toalecie w czasie lekcji i przerwy bez uzasadnienia;
 • palić tytoniu, pić alkoholu, używać i dystrybuować narkotyków i innych środków odurzających.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu a ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ VI a

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 • 42 a
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu i postępach w tym zakresie;
 • pomoc i motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju oraz do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, zachowaniu, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wspierają harmonijny rozwój uczniów w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
 2. W zakresie motywowania uczniów oraz wspomagania w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju wykorzystuje się następujące metody i formy:
 • kierowanie komunikatów dowartościowujących oraz wspierających pracę uczniów;
 • stosowanie nagród w formie ustalonych symboli;
 • stosowanie pochwały, wzbudzanie poczucia własnej wartości;
 • nagradzanie grupy jako całości;
 • nagrody, pochwały udzielane podczas apeli organizowanych w trakcie oraz na zakończenie roku szkolnego;
 • eksponowanie w gablotach na korytarzach szkolnych uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 • promowanie do udziału w konkursach;
 • popularyzowanie aktywnego udziału w życiu szkoły;
 • organizowanie różnorodnych form zajęć realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.
 1. W zakresie nauczania ocenia się:
 • poprawne i swobodne wypowiadanie się, pisanie i czytanie ze zrozumieniem;
 • znajomość wymaganych pojęć i zdobytej wiedzy na poziomie sprecyzowanych wymagań;
 • rozumienie przekazanych treści;
 • dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania;
 • wkład pracy ucznia.
 1. W zakresie kształcenia umiejętności ocenia się:
 • umiejętność odpowiedzialnego planowania i organizowania własnej nauki, zdolność samooceny;
 • poprawne posługiwanie się językiem ojczystym w celu prezentacji własnego punktu widzenia i porozumiewania się w różnych sytuacjach;
 • współdziałanie w zespole;
 • stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy;
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
 • rozwijanie osobistych zainteresowań.
 1. W zakresie pracy wychowawczej Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opierają się na celach i zadaniach Programu Wychowawczo-profilaktycznego Zespołu oraz podstawie programowej.
 2. Nauczyciele przedmiotów tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania zawierające:
 • przedmiot, klasę, imię i nazwisko nauczyciela;
 • wymagania edukacyjne, szczegółowe cele;
 • sposoby sprawdzania prac;
 • zasady wglądu rodziców i uczniów w pisemne prace kontrolne;
 • zasady podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w roku szkolnym i ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej;
 • sposób uzasadniania ustalonych ocen, gdy z takim wnioskiem wystąpi uczeń bądź jego rodzice.

 

 • 42 b
 1. Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania:
 • indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów;
 • ustne odpowiedzi na lekcji;
 • testy;
 • kartkówki;
 • prace domowe;
 • sprawdziany pisemne ( pisemne prace kontrolne );
 • aktywność na lekcji;
 • prace pozalekcyjne (konkursy, olimpiady, prace wykonywane w ramach kół zainteresowań).
 1. W semestrze nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne i ocenić co najmniej jedną odpowiedź ustną.
 2. Sprawdzian pisemny jako podstawowa forma oceniania:
 • powinien być zapowiedziany co najmniej na tydzień przed terminem i potwierdzony wpisem w dzienniku lekcyjnym;
 • nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian pisemny uczniowi bądź grupie uczniów, jeśli stwierdzi, że jego lub ich zachowanie nie gwarantuje samodzielności pracy;
 • sprawdzian powinien być sprawdzony, oceniony i omówiony przez nauczyciela w terminie trzech tygodni od jego przeprowadzenia;
 • przy ocenianiu sprawdzianów obowiązuje następująca skala procentowa:
 1. 95 % - 100 % cel;
 2. 80% - 94 % bdb;
 3. 65% - 79% db;
 4. 50% - 64% dst;
 5. 35% - 49% dop;
 6. 0% - 34% ndst;
 • w tygodniu mogą być przeprowadzone nie więcej niż trzy sprawdziany pisemne obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, w czasie dnia natomiast jeden sprawdzian i nie więcej niż dwie kartkówki;
 • kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
 1. Sprawdzian pisemny ( pisemna praca kontrolna ) jest obowiązkowy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać w wyznaczonym terminie, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły Podstawowej,.
 2. Poprawa sprawdzianu pisemnego ( pisemnej pracy kontrolnej ) jest dobrowolna, może odbywać się poza lekcjami w ciągu dwóch tygodni od rozdania sprawdzonych prac. Uczeń poprawia pracę tylko raz, do dziennika wpisuje się obydwie oceny, a w ocenianiu uwzględnia się ocenę wyższą.
 3. Ocenione i sprawdzone pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczycieli do końca roku szkolnego.
 4. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w prace pisemne i inne dokumenty podczas spotkań z nauczycielem.
 • 42 c
 1. Dla wszystkich rodzajów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów (ocenianie bieżące, śródroczne, roczne oraz ocenianie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych) przyjmuje się następującą skalę ocen:
 • stopień celujący (w skrócie cel; cyfrowo: 6);
 • stopień bardzo dobry (w skrócie bdb; cyfrowo: 5);
 • stopień dobry (w skrócie db; cyfrowo: 4);
 • stopień dostateczny (w skrócie dst; cyfrowo: 3)
 • stopień dopuszczający (w skrócie dop; cyfrowo: 2);
 • stopień niedostateczny (w skrócie ndst; cyfrowo: 1).
 1. Wymagania na poszczególne oceny:
 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w danych sytuacjach;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe;
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych;
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich nabycia w trakcie dalszej nauki;
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, a braki te uniemożliwiają mu dalszą edukację.
 1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Dopuszczalne jest stosowanie w dziennikach lekcyjnych umownych znaków nie będących ocenami, a informujących nauczyciela o postępach w nauce.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki/edukacji muzycznej, plastyki/edukacji plastycznej/sztuki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 7. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.
 8. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego.
 9. Dyrektor może zwolnić ucznia, o którym mowa w ust. 8 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia.
 10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony".
 11. Ocenianie śródroczne i roczne zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I - III Szkoły) ma charakter opisowy.
 12. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specjalnych trudnościach w uczeniu się bądź objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną w Szkole,.
 13. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 14. Uczeń kończy Szkołę, z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 15. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 16. O ukończeniu przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy programowo najwyższej postanawia Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia.
 17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 18. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.
 19. System ustalania ocen śródrocznych i rocznych z ocen cząstkowych uwzględnia:
 • udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
 • pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację;
 • inne formy aktywności w klasie w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej.
 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne, obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy i sposoby ustalają właściwe zespoły przedmiotowe.
 2. Oceny szkolne wystawione przez nauczycieli są jawne także dla rodziców uczniów.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 4. Zasady oceniania z religii regulują osobne przepisy.

 

 • 42 d
 1. Ocena z zachowania jest wystawiana na zakończenie pierwszego okresu (w styczniu) oraz na zakończenie roku szkolnego (w czerwcu).
 2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem śródrocznym i rocznym Rady Pedagogicznej, wychowawcy klas informują pisemnie uczniów i ich rodziców o przewidywanej dla nich ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Wychowawca jest zobowiązany do wystawienia oceny zachowania (śródrocznej i końcoworocznej) na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 4. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje Zespołu;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • zaangażowanie w projekt edukacyjny.
 1. Nagany Dyrektora Zespołu skutkują obniżeniem śródrocznej (rocznej) oceny zachowania.
 2. Oceny zachowania śródroczne wystawia się wg następującej skali:
 • wzorowe w skrócie: wz;
 • bardzo dobre w skrócie: bdb;
 • dobre w skrócie: db;
 • poprawne w skrócie: pop;
 • nieodpowiednie w skrócie: ndp;
 1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi
 2. Ocenę z zachowania ustala się według następujących zasad:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą a ponadto:
 1. wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy lub Zespołu;
 2. godnie reprezentuje klasę lub Zespół na zewnątrz;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. przestrzega regulaminów Zespołu;
 2. jest wzorem dla innych (m. in. pod względem kultury zachowania, frekwencji, stosunku do nauki),
 3. pracuje na rzecz klasy lub Zespołu;
 4. godnie reprezentuje klasę;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. swoim zachowaniem daje dobry przykład;
 2. dba o wygląd klasy i sprzęt szkolny;
 3. drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić;
 4. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą;
 5. stara się nie spóźniać na lekcje, a w razie nieobecności systematycznie przynosi usprawiedliwienia,
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. przestrzega regulaminów Zespołu, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,
 2. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą;
 3. czasami spóźnia się na lekcje, ma więcej niż 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych;
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. narusza obowiązujące w Zespole regulaminy;
 2. ulega nałogom;
 3. dewastuje mienie Zespołu;
 4. spóźnia się, często opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne nie usprawiedliwiając ich, opuścił więcej niż 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia ich;
 5. wywiera negatywny wpływ na rówieśników;
 6. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną;
 7. jest arogancki i niekulturalny w stosunku do innych osób;
 8. notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
 9. nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
 • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i Statutowi Zespołu, nie wykazuje chęci poprawy a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku;
 2. stanowi zagrożenie życia i zdrowia swojego i innych;
 3. stosuje szantaż;
 4. dopuszcza się świadomej dewastacji mienia Zespołu lub w innych sposób łamie prawo;
 5. dokonuje kradzieży i rozboju w Zespole lub poza nim, a jego postępowanie jest zgłaszane na policję;
 6. ma ponad 30 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności;
 7. notorycznie spóźnia się na lekcje bądź opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne nie usprawiedliwiając ich;
 8. Oceny śródroczne i roczne zachowania wystawiane są na podstawie:
 • obserwacji wychowawcy;
 • konsultacji wychowawcy z nauczycielami przedmiotów, zespołem klasowym, pedagogiem;
 • samooceny ucznia;
 • udokumentowanych wyróżnień i kar.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 3. Ocena z zachowania nie wpływa na:
 • oceny z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 

 • 42 e
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy . Okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do piątku poprzedzającego ferie zimowe; okres drugi - od poniedziałku następującego po feriach zimowych do ostatniego dnia roku szkolnego. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.
 2. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują na początku roku szkolnego:
 • uczniów - nauczyciele poszczególnych przedmiotów;
 • rodziców – wychowawcy klas.
 1. O zasadach i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informują na początku roku szkolnego uczniów i rodziców - wychowawcy klas.
 2. O osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów rodzice powiadamiani są:
 • na zebraniach wychowawców z rodzicami;
 • w trakcie rozmów indywidualnych bezpośrednich i środków komunikacji elektronicznej.
 • w czasie dyżurów nauczycieli Szkoły w ramach dni otwartych.
 • za pomocą  środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Sposoby korygowania niepowodzeń uczniów, w tym uczniów z niedostateczną oceną śródroczną:
 • diagnoza wychowawcy i nauczyciela przedmiotu;
 • pomoc indywidualna nauczyciela;
 • pomoc koleżeńska;
 • zespoły wyrównawcze;
 • współpraca z pedagogiem i logopedą;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem śródrocznym i rocznym Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują pisemnie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do ustalenia ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych i rocznych na tydzień przed zebraniem  klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

 • 42 f
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców w przedmiocie:
 • oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w składzie: Dyrektor Zespołu lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
 • rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Dyrektor powołuje komisję do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów w składzie Dyrektor Zespołu lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw pytań do części ustnej i pisemnej wraz z punktacją.
 3. Komisja ustala ocenę roczną klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena Klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Aby uzyskać ocenę, o którą się ubiega, uczeń powinien zdobyć w sumie 80% możliwych do uzyskania punktów z obu części sprawdzianu.
 6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
 • w przypadku rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji;
 2. termin sprawdzianu;
 3. pytania egzaminacyjne wraz z punktacją;
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 • w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania:
 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. W usprawiedliwionych przypadkach Dyrektor Zespołu może przesunąć termin sprawdzianu.

 

 • 42 g
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, gdy brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wniosek składa uczeń lub jego rodzice. Uczeń nieklasyfikowany w ramach klasyfikacji rocznej, gdy nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgadniany z uczniem i jego rodzicami.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Zespołu nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Protokół z tego egzaminu zawiera: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w skład której wchodzą: Dyrektor Zespołu albo jego zastępca jako przewodniczący komisji, nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. W protokole zamieszcza się następujące dane: nazwisko i imię ucznia, klasę do której uczeń uczęszcza, termin egzaminu klasyfikacyjnego, nazwę przedmiotu objętego egzaminem, zadania ( ćwiczenia egzaminacyjne ), wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, skład komisji egzaminacyjnej, podpisy członków komisji.
 9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 11. Egzamin klasyfikacyjny z:
 12. wychowania fizycznego ma formę zajęć praktycznych;
 13. plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych ma formę ustną i formę zadań praktycznych;
 14. pozostałych zajęć edukacyjnych ma formę ustną i pisemną.
 15. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 16. Egzaminowany uczeń otrzymuje oceny cząstkowe z części pisemnej i ustnej oraz ocenę klasyfikacyjną roczną.
 17. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala się uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną.
 18. Ocena niedostateczna wystawiona uczniowi na egzaminie klasyfikacyjnym w ramach klasyfikacji rocznej może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 19. Nieklasyfikowanie ucznia w ramach klasyfikacji śródrocznej nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu przez niego nauki w następnym okresie.
 20. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego jest dołączany do arkusza ocen ucznia Szkoły.

 

 • 42 h
 1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:
 • Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tym Zespole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Pytania egzaminacyjne obejmują zakres materiału z całego roku przewidziany na ocenę dopuszczającą. Egzamin zalicza uczeń, który uzyskał w sumie 75% punktów z części pisemnej i ustnej.
 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 • 42 j

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

 1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Sprawdzian jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
 2. pierwszego dnia – z języka polskiego;
 3. drugiego dnia – z matematyki;
 4. trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt ustawy.
 5. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy i jest przeprowadzany w formie pisemnej
 6. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.
 7. Deklarację składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu , z zastrzeżeniem punktu 5, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

 

 • 42 k

Egzamin ósmoklasisty  przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 • 42 l
  1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do Egzamin ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
  2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do Egzamin ósmoklasisty  w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do Egzamin ósmoklasisty
  3. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do Egzamin ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
  4. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do Egzamin, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do Egzamin ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
  5. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców.
  6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1 - 4, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.
  7. Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania Egzamin ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów  i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Egzamin ósmoklasisty  Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania Egzamin ósmoklasisty  do potrzeb i możliwości uczniów spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania Egzamin ósmoklasisty  , określonych w szczegółowej informacji.
  8. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

 • 42 ł
 1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do. Egzamin ósmoklasisty
 2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do Egzamin ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

3a.       Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępuje do. Egzamin ósmoklasisty 

 1. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z języka obcego nowożytnego.

 

 • 42 m
  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych Egzamin ósmoklasisty , są zwolnieni:
 1. w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części Egzamin ósmoklasisty ;
  1. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
  2. Zwolnienie z odpowiedniej części Egzamin ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części Egzamin ósmoklasisty  najwyższego wyniku.
  3. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust1, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.
  4. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Egzamin ósmoklasisty informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 42 n
 1. Za organizację i przebieg Egzamin ósmoklasisty w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem Egzamin ósmoklasisty , może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w Egzamin ósmoklasisty , dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji Egzamin ósmoklasisty , organizowane przez komisję okręgową.

 

 • 42 o
 • Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
  1. przygotowuje listę uczniów przystępujących do Egzamin ósmoklasisty ; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystępują do egzaminu oraz informację o przedmiotach do wyboru z których uczniowie przystąpią ,   informację o uczniach którzy korzystają z dostosowania ( formy przeprowadzania egzaminu i warunkach przeprowadzania egzaminu)  , rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Egzamin ósmoklasisty  ;
  2. nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony Egzamin ósmoklasisty , zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego i wyznacza przewodniczących tych zespołów;
  4. informuje uczniów o warunkach przebiegu Egzamin ósmoklasisty – przed rozpoczęciem Egzamin ósmoklasisty  ;
  5. nadzoruje przebieg Egzamin ósmoklasisty ;
  6. zapewnia uczniom przystąpienie do Egzamin ósmoklasisty   w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;
  7. sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do odpowiedniej części Egzamin ósmoklasisty lub przerwali odpowiednią część Egzamin ósmoklasisty  , oraz niezwłocznie po zakończeniu Egzamin ósmoklasisty   przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;
  8. zabezpiecza, po zakończeniu danej części Egzamin ósmoklasisty , zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji;
  9. nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu Egzamin ósmoklasisty .
   1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia Egzamin ósmoklasisty i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia Egzamin ósmoklasisty 
   2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Egzamin ósmoklasisty , przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

 

 • 42 ó
 1. Egzamin ósmoklasisty trwa:

1) z języka polskiego – 120 minut;

2) z matematyki – 100 minut;

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy – po 90 minut.

 1. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 2. Dla uczniów, czas trwania każdej części egzaminu może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużona każda część egzaminu, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji.

 

 • 42 p
 1. W przypadku gdy część egzaminu mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
 2. W skład zespołu nadzorującego wchodzi najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
  1. szkole, w której prowadzony jest egzaminu; nauczyciel ten pełni funkcje przewodniczącego zespołu,
  2. w innej szkole lub placówce.
 3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali.
 4. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciel na każdych kolejnych 20 uczniów.
 5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
 6. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 2, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 7. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

 

 • 42 r
 1. Przed rozpoczęciem części egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy pytań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone
 2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzaminu i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
 3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia egzaminu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karty odpowiedzi są kompletne.
 5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nowa kartę odpowiedzi.
 6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
 7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej egzaminu, zamieszcza się kod ucznia (słuchacza) nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

 

 • 42 s
  1. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
  2. W sali, w której jest prowadzony egzaminu, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Każda część egzaminu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  4. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej
  5. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
  6. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje
  7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzaminu. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu zamieszcza się w protokole.
  8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

 • 42 t

Wyniki egzaminu są wyrażane w procentach

 

 • 42 u

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzaminu, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, w szkole, w której jest uczniem.
 2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią klasę odpowiednio egzaminu w następnym roku.
 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stany zdrowia lub niepełnosprawności ucznia za zgodą okręgowej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej egzaminu może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

 

 • 42 w

Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona prac ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 • 42 z
  1. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenia szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  2. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  3. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

 

 • 42 ż
  1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu. egzaminu Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
  2. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
  3. Dokumentację egzaminu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI

 

 • 43
 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.
 2. Majątek zespołu stanowią środki trwałe, wyposażenie, pomoce naukowe i materiały znajdujące się na stanie szkoły podstawowej i przedszkola.
 3. Do realizacji zadań jednostki budżetowej w zespole należy:
 • prowadzenie jednego rachunku bankowego wydatków;
 • sporządzanie jednego planu finansowego i sprawozdania z jego realizacji według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z klasyfikacją szczegółową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów;
 • sporządzanie jednego bilansu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie jednego dziennika i konta księgi głównej „ ewidencji syntetycznej” dla zespołu;
 • prowadzenie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej- ewidencje ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) i majątku trwałego, w tym wyposażenia i pomocy naukowych;
 • wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników zespołu, tj. nauczycieli, administracji i obsługi przypisać do rozdziału klasyfikacji budżetowej według zawartych umów o pracę;
 • planowanie budżetu w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie;
 1. W zakresie objętym w odrębnym porozumieniu zespół może przejąć obsługę administracyjno- finansową innej szkoły z terenu gminy.

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 44

 

 1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierających nazwę i adres zespołu
 2. Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
 3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową szkoły.

 

 • 45

 Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 • 46

 

 1. Postanowienia statutu zespołu w Nowogrodzie obowiązują wszystkich uczniów szkoły a także nauczycieli i innych pracowników administracji i obsługi.
 2. Wszystkie regulaminy, plany i inne dokumenty tworzone w zespole muszą być zgodne z niniejszym statutem. i przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe.
 3. Nowelizację statutu przeprowadza się zgodnie z potrzebami zespołu i obowiązującym prawem oświatowym
 4. Organem właściwym do zmiany niniejszego statutu jest rada pedagogiczna zespołu. Zmiany w statucie dokonuje się  uchwałą
 5. Niniejszy statut udostępnia się poprzez zamieszczenie jego elektronicznej formy na stronie internetowej zespołu oraz w formie papierowej zainteresowanym osobom w sekretariacie zespołu.