Regulamin dyżurów nauczycieli

w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o Systemie Oświaty
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
 2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
 3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
 4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
 6. Miejscem dyżurów są korytarze, podpiwniczenie, stołówka i boisko szkolne.
 7. W szkole jednocześnie pełnią dyżur nauczyciele- odpowiednio na piętrze, na parterze, w podpiwniczeniu, na stołówce i na boisku.
 8. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (sprzątaczki).
 9. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku.
 10. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
 11. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godzinie 7.40, a kończy się po zakończeniu nauki o godzinie 15.30.
 12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżur po odbytej lekcji, jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 13. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczyciela dyżurującego podczas przerw międzylekcyjnych.

 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

 

 1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
 2. Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję.
 3. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
 4. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.
 5. Pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali we właściwych korytarzach.
 6. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:
 7. Zakaz biegania po korytarzach,
 8. Nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły (sklep, ulica, dom)
 9. Dba o czystość w budynku, wymaga od uczniów nie zaśmiecania budynku i sprzątania po sobie
 10. Eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów
 11. Eliminuje niepożądane z punku wychowawczego zachowania uczniów:
 • palenie tytoniu na terenie szkoły, posiadanie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły, posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków;
 • bójki, wymuszenia, zastraszanie;
 • wulgaryzmy;
 1. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie zespołu. podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych. Uczeń ma prawo za zgodą nauczyciela lub pracownika Zespołu użyć telefonu komórkowego. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących na terenie Zespołu warunków korzystania z telefonów komórkowych przez ucznia, nauczyciel zgodnie z obowiązującą procedurą zabezpiecza telefon komórkowy ucznia oraz wzywa rodziców po jego odbiór.
 2. Zabrania przebywania uczniów w klasie bez wyraźniej potrzeby i opieki innego nauczyciela
 3. Zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów
 4. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły .
 5. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzące do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
 7. Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc w pełnieniu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.
 8. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora.
 9. Zgłasza wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.
 10. Jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów)
 11. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru w sytuacjach nieuzasadnionych bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
 12. Nie dopuszcza się przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.
 13. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.

 

Postanowienie końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu rady Pedagogicznej 27.09.2007r.

 

Znowelizowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.11.2019r