REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

W ZSS W NOWOGRODZIE

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 Nr 57, poz. 358).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. i 25 maja 2018 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135, poz. 1516 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr6, poz.69)
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001 Nr 101, poz. 1095 z póżn. Zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1624).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 188, poz. 1582).

 

Cele działalności turystycznej

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
 3. Poznanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii .
 4. Poznawanie kultury i języka innych państw.
 5. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 6. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.
 7. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
 8. Podnoszenie sprawności fizycznej.
 9. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
 10. Poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie.
 • wskazanie wyższości odpoczynku czynnego nad biernym
 • akcentowanie zależności między wypoczynkiem czynnym a zdrowiem fizycznym i psychicznym
 1. Przeciwdziałania patologii społecznej.
 2. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 3. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:
 • środki komunikacji publicznej
 • obiekty muzealne
 • obiekty przyrodnicze ( Parki Narodowe , lasy)
 • kąpieliska i akweny wodne
 • tereny górskie
 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 6. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach :
 7. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania , w ramach jednego przedmiotu lub kilku przedmiotów.
 8. wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 9. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych– zwanych dalej „wycieczkami”.
 10. Założenia organizacyjne

 

PLANOWANIE WYCIECZKI

 

 1. Wychowawcy klas, kierownik świetlicy zgłaszają chęć organizacji wycieczki klasowej, świetlicowej zastępcy dyrektora szkoły do końca września danego roku szkolnego.
 2. Na podstawie zgłoszeń wychowawców zastępca Dyrektora szkoły opracowuje roczny plan wycieczek
 3. Plan ten zatwierdza Dyrektor szkoły.

 

ORGANIZACJA WYCIECZKI

 

 1. Przed rozpoczęciem wycieczki organizator powinien przedstawić Dyrektorowi jej plan w następujących terminach:
 • wycieczka kilkudniowa - 2 tygodnie przed wyjazdem
 • biwak - 1 tydzień przed wyjazdem
 • wycieczki jednodniowe - 2 dni przed wyjazdem
 1. Plan wycieczki powinien zawierać następujące elementy:
 • termin
 • trasę
 • środki lokomocji
 • rodzaj wycieczki ( dydaktyczna, dydaktyczno – turystyczna, turystyczno- krajoznawcza, krajoznawcza)
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • imienną propozycję opiekunów
 • wstępny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia
 • regulamin wycieczki ( załącznik nr 1)
 1. Na podstawie planu wycieczki kierownik wycieczki wypełnia:
 • w dwóch egzemplarzach kartę wycieczki ( załącznik nr 2 )     
 • Do planu i karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki (załącznik nr 3) , która powinna zawierać:
 1. nazwisko i imię dziecka , klasa
 2. datę i miejsce urodzenia
 3. pesel
 4. numerem telefonu do rodziców / opiekunów/
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole i dostarczeniu jej do dyspozycji wicedyrektorowi szkoły .
 6. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce , z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych ,odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych , wymaga pisemnej zgody ich rodziców / opiekunów / ( załącznik nr 4 )
 7. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach , z których jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki , a kopia po powrocie z wycieczki – znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy
 8. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki .
 9. Wszystkie wyjścia i wycieczki powinny być wpisane do zeszytu wyjść .
 10. Wycieczki i imprezy zagraniczne. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
 • dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o której mowa w § 6 ust. 1; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3;
 • szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;
 • kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

 

FINANSOWANIE WYCIECZKI

 1. Organizator zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł :
  • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego
  • ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne .
 3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów .
 4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.
 5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.
 6. Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszt wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.
 7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.
 8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia.
 9. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki ,faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW WYCIECZKI

 1. Z pośród opiekunów wycieczki dyrektor szkoły wyznacza osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika wycieczki.
 2. Kierownikiem wycieczki może być osoba , która:
 • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
 • jest instruktorem harcerskim
 • posiada uprawnienie przewodnika turystycznego , przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 1. Do obowiązków kierownika należy:
 2. opracowuje program i regulamin wycieczki
 3. zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki
 4. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie
 5. zapoznaje uczniów i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa : na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach, nad wodą , w miejscach postoju, w czasie podróży , w czasie spacerów po mieście i górskimi szlakami turystycznymi.
 6. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki
 7. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy
 8. organizuje transport ,wyżywienie i noclegi dla uczestników
 9. dokonuje podziału zadań wśród uczestników
 10. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
 11. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców
 12. zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki
 13. informuje szkolnego inspektora B.H.P o ewentualnych wypadkach , które miały miejsce w trakcie wycieczki
 14. Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.
 15. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności opiekunów za powierzonych mu uczniów , uczestników wycieczki
 16. Do obowiązków opiekunów należy :
 17. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami
 18. współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i przestrzegania jej regulaminu
 19. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów , ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 20. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom
 21. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika
 22. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu , w czasie zwiedzania , przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.
 23. Zobowiązuje się nauczycieli i opiekunów do niepalenia papierosów w obecności dzieci i młodzieży.

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego.
 2. Na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.
 3. W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą.
 4. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. W związku z tym, lista uczestników wycieczki powinna być skonsultowana z lekarzem lub pielęgniarką szkolną i pisemnie zatwierdzona.
 5. Przy organizacji wycieczek należy przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów :
 • wycieczki autokarowe - 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły - 1 opiekun na 30 uczniów
 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego - 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m npm 1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia )
 • wycieczki innymi środkami lokomocji - przejazdy kolejowe - 1 nauczyciel na 9 uczniów
 • wycieczki rowerowe - 1 opiekun na 7 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa )
 • wycieczki wysokogórskie - 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia )
 1. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki.
 2. Każdy nauczyciel planujący organizację wycieczki na terenie Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody powinien wcześniej zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować o nich uczestników wycieczki.
 3. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:
 • zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub pływalni ( załącznik nr 6 ) i egzekwować ich przestrzeganie,
 • uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom,
 • stosować regulamin kąpieli i plażowania ( załącznik nr 7 )
 1. Szczegółowo , warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach , pływających , kapiących się i uprawiających sporty wodne określa rozporządzenie rady ministrów z dnia 6 maja 1997 roku ( dz. U. Nr 57 poz. 358 )
 2. Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 3. W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA - UCZEŃ (UCZNIOWIE) POZOSTAJĄ BEZWZGLĘDNIE W MIEJSCU ZAGINIĘCIA
 • Miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców.
 • Szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko (miejsce), zawiadamiamy GOPR, dyrektora szkoły, rodziców.
 1. PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ:

 

WYCIECZKI AUTOKAROWE: pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiały odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy – godzina odpoczynku ( Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 129 poz. 1444 )

 • opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów
 • ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe
 • przejście w autokarze musi być wolne
 • opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru
 • uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach
 • należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia
 • kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy
 • bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach
 • przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów
 • w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania
 • po każdej przerwie organizator sprawdza obecność uczestników

 

 PRZEJAZDY POCIĄGAMI

 • opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów
 • zasady rozmieszczani uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem
 • należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna
 • w czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących
 • bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki
 • ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH
  • przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta , każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego , aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki
  • w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki , by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią , a drugi idąc na końcu zamykał ją
  • opiekun zamykający grupę nie może dopuścić , by któryś z uczniów pozostał za nim
  • obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy
  • prowadzenie grup po ulicach ,drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
  • szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię , należy pamiętać , że przechodzenie powinno
  • odbyć się w taki sposób , by cała grupa przekroczyła jezdnię razem
  • w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać , by wszyscy uczestnicy wycieczki :
   • znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy pociągu , tramwaju ,metra )
   • znali nazwę przystanku , na którym grupa będzie wysiadać
   • znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania
   • posiadali ważne bilety na przejazd

UWAGA!!!
W ciągu ostatnich kilku lat, władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania z usług miejscowych przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić przygotowując wycieczkę szkolną.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba
 2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym i w specjalnym zeszycie wycieczek.
 3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą, imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podział dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
 4. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.
 5. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
 6. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innymi przepisami wyższego rzędu.
 7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.