REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

W NOWOGRODZIE

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty
 2. Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

 

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego.
 • Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 1. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Przepisy końcowe.

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • 1.

W zespole Szkół Samorządowych jest jeden niezależny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. W skład samorządu wchodzą uczniowie klas I-VIII.

 

 • 2.

Samorząd tworzą uczniowie danej szkoły, zwanych dalej „Samorządem”.

 

 • 3.

Regulamin samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samorządowych opracowują  wszyscy uczniowie zespołu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 • 4.
 1. Opiekun samorządu wybierany jest przez wszystkich uczniów danej szkoły w demokratycznych, tajnych wyborach.
 2. Opiekun może dobrać sobie osoby wspierające spośród nauczycieli uczących w danej szkole.
 • 5.
 1. Rada samorządu wybierana jest przez ogół uczniów danej szkoły w głosowaniu tajnym.
 2. Rada Samorządu broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
 3. Rada Samorządu może przedstawić radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Rada samorządu może powołać sąd koleżeński.
 2. Rada samorządu może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi szkoły.
 3. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Rada Samorządu może przeprowadzić ankiety.

 Organy Samorządu Uczniowskiego.

 • 6.

Organami samorządu są:

 1. Rada samorządu uczniowskiego
 2. Sekcje SU
 • 7.

Rada Samorządu składa się z:

 1. Przewodniczący SU
 2. Zastępca przewodniczącego SU
 3. Sekretarz – protokolant
 4. Skarbnik
 5. Przewodniczący sekcji działających w ramach samorządu uczniowskiego
 6. Samorządów klasowych klas uczących się w danej szkole
 • 8.

Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok

 • 9.

Rada Samorządu zobowiązana jest do złożenia sprawozdania ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów –dwa  razy  w roku.

 • 10.

W zebraniach Samorządu Uczniowskiego  biorą udział Rada Samorządu i Samorządy klasowe.

 • 11.

Samorząd uczniowski może spotykać się na:

 1. zebraniach walnych (wszyscy uczniowie danej szkoły)
 2. zebraniach ogólnych (Spotkania Rady Samorządu).
 • 12.

Zebranie zwoływane jest na wniosek:

 1. a) Dyrektora
 2. b) Rady Samorządu
 3. c) Co najmniej 1/5 uczniów szkoły
 4. d) opiekuna Samorządu
 • 13.

Zebranie powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

 • 14.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu i wyrażanie opinii o pracy Samorządu, Przewodniczącego i poszczególnych sekcji.
 2. Prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań.
 3. Wybór Rady Samorządu Uczniowskiego
 4. Wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu.
 5. Uchwalenie Regulaminu Samorządu.
 • 15.

Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają  zwykłą większością głosów.

 • 16.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego.
 2. Kieruje pracą Samorządu.
 3. Przewodniczy Walnemu Zebraniu.
 4. Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
 • 17.

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 1. Przewodniczącego,
 2. Zastępcy przewodniczącego,
 3. Sekretarza – protokolant,
 4. Przewodniczących Sekcji.
 • 18

Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 • 19

Rada Samorządu:

 1. zwołuje walne zebranie,
 2. opracowuje i przedstawia projekt prac Samorządu.
 • 20

Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 • 21.

Na pierwszym spotkaniu Rada Samorządu i Samorządy Klasowe  wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym Sekcje.

 • 22.

Do zadań Rady Samorządu należy:

 1. opracowanie programu prac Samorządu,
 2. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 3. prowadzenie bieżącej dokumentacji.
 4. Sprawozdanie z działalności SU.
 • 23.

Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady Samorządu.

 1. Do zadań Przewodniczącego należy:
 2. realizacja programu prac Samorządu,
 3. nadzór nad pracami poszczególnych sekcji,
 4. reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej oraz kontakty z przewodniczącymi klas.
 5. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
 6. Sekretarz – protokolant, jako członek Rady ma za zadanie:
 7. wspomaganie Przewodniczącemu we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
 8. prowadzenie dokumentacji Samorządu.
 9. Skarbnik wspomaganie Przewodniczącemu we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
 • 24.
 1. Przewodniczący sekcji wybierani są spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.
 2. Przewodniczący tworzą 3 – 4 osobowe gabinety w oparciu o kontakty koleżeńskie.
 • 25.

Do zadań Sekcji należy:

 1. organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja.

 

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 • 26.
 1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 4. Informuje uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów
 1. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • 27.

Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 6 osób wybranych w jawnym głosowaniu spośród uczniów najstarszych klas.

 • 28.
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom.
 2. Wybory odbywają się co roku na początku września.
 • 29.

Obowiązki Komisji wyborczej:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. przygotowanie wyborów,
 3. przeprowadzenie wyborów,
 4. obliczenie głosów,
 5. sporządzenie protokołu,
 6. ogłoszenie wyników wyborów.
 • 30.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów opiekunowie SU lub osoba wspierająca.

 • 31.

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych.

 1. Przepisy końcowe
 • 32.

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

 • 33.

Walne zebranie w toku kadencji może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

 • 34.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i stwierdzeniem zgodności ze Statutem ZSS przez dyrektora Szkoły.