Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

1.

Postanowienia ogólne

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, zwana dalej „Radą”

 

 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

2.

Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne zwoływane minimum dwa razy do roku.
 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Zespołu Szkół Samorządowych zwanych dalej ZSS czyli przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, wybrani na zebraniach klasowych/oddziałowych  (po jednej osobie z każdej klasy/ oddziału).
 3. Kadencja Rady trwa rok.
 4. Wybory do Rady przeprowadzane są do 30 września danego roku.
 5. Rada na pierwszym spotkaniu:
 • przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady za ubiegły rok, w tym sprawozdanie finansowe,
 • wybiera spośród siebie Prezydium Rady, zwany dalej „Prezydium” i Komisję Rewizyjną, zwaną dalej „Komisją”.
 1. Zebrania Rady i jej organów są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych.
 2. Uchwały Rady i jej wewnętrznych organów podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu.
 3. Zebrania Rady i jej organów są protokołowane.
 4. Zebrania zwołuje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”, dyrektor ZSS, co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym.

 

 3.

Kompetencje i zadania Rady

 1. Uchwalanie :

  1) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu wychowawczo - profilaktycznego”.

        2) Regulaminu Rady Rodziców zwanego dalej „Regulaminem” i innych aktów prawnych      regulujących pracę Rady i jej organów.

 1. Opiniowanie :
 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu.
 • projektu planu finansowego Zespołu
 • szkolnego zestawu programów i podręczników
 • dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • oceny  pracy nauczyciela

 

 1. Gospodarowanie funduszami Rady.
 2. Wybór siedmio osobowego Prezydium (przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, skarbnik i sekretarz, 2członków), zwanego dalej „Prezydium” i trzyosobowej Komisji Rewizyjnej (przewodniczący komisji i dwóch członków komisji), zwaną dalej „Komisją”.
 3. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 4. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady, w tym sprawozdań finansowych.
 5. Odwoływanie członków Prezydium lub Komisji z funkcji w wypadku uchylania się od pełnienia swoich obowiązków bądź wypełniania ich w sposób rażąco nieprawidłowy.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikający z przepisów..

 

4

Kompetencje i zadania Prezydium

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców ZSS.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia organizacji i warunków pracy szkół i przedszkola.
 3. Współudział w bieżącym programowaniu pracy ZSS .
 4. Pobudzanie aktywności i organizowanie współdziałania wszystkich rodziców w celu realizacji zadań ZSS.
 5. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i wpłat z innych źródeł.
 6. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności jest następujący:
 • Przewodniczący organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę i wykonuje wszystkie zadania Rady nie zastrzeżone do kompetencji innych organów,
 • Wiceprzewodniczący przejmuje zadania i kompetencje Przewodniczącego podczas jego nieobecności,

 

 • Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń,
 • Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę,
 • Przewodniczący Komisji sprawuje pieczę nad poprawnością działania Rady i nad właściwym wydatkowaniem funduszy Rady.

 

5.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady,

obsługa finansowa:

 1. Źródłem funduszy Rady są:

1)        dobrowolne składki rodziców w wysokości corocznie ustalanej przez Radę,

2)        inne źródła (np. dotacje, darowizny).

 1. Rada podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
 2. Fundusze Rady przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady.
 3. Do założenia, likwidacji oraz dysponowania funduszami na tym rachunku, uprawniony jest Przewodniczący wraz ze Skarbnikiem – działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę.
 4. Zasady wydatkowania funduszy Rady:
 • w realizacji wydatków z funduszu Rady należy kierować się zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania,
 • wszelkie dochody i wydatki z funduszu Rady powinny być ewidencjonowane,
 • wydatki z funduszu Rady realizowane są na podstawie faktur/rachunków i innych dokumentów zatwierdzonych i podpisywanych przez Przewodniczącego lub Skarbnika,
 • Przewodniczący lub Skarbnik corocznie przedkłada sprawozdanie z działalności finansowej Rady,
 • zgodność i celowość wydatków kontroluje Komisja,
 • Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie działalności statutowej ZSS, w szczególności na:
 1. poprawę bazy materialnej ZSS
 2. wspomaganie procesu dydaktycznego
 3. wycieczki szkolne,
 4. imprezy szkolne,
 5. nagrody,
 6. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów zatwierdzone przez Prezydium Rady,
 7. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z ZSS
 8. pokrywanie kosztów administracyjnych funkcjonowania Rady (np. prowizje bankowe, opłaty bankowe),
 • pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem

Wnioski do  Rady mogą składać:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. wychowawcy klas/oddziałów,
 4. Rady Oddziałowe,
 5. Samorząd Uczniowski.

 6.

Postanowienia końcowe

 

 1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie.
 2. Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach poruszanych na zebraniach, a mogących naruszyć dobro osobiste ucznia, rodzica lub pracownika szkoły.
 3. Rada używa pieczątki:

Rada Rodziców

Zespołu Szkół Samorządowych

w Nowogrodzie

 

Przewodniczący Rady używa pieczątki:

Przewodniczący Rady Rodziców

 Zespołu Szkól Samorządowych w Nowogrodzie

 

 1. Wszelką korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rada lub Prezydium Rady

 

 

 

 

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W NOWOGRODZIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1

            Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły.

 

2

 1. W placówce działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest dalej Radą.

 

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania 

 

3

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 4

 1. Terenem działania Rady jest budynek szkoły.
 2. Rada może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

 

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

 

 5

 Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania,
  4. podanie wyników głosowania.
 8. Zadania komisji skrutacyjnej:
  1. przygotowanie kart do głosowania,
  2. przeprowadzanie głosowania,
  3. policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
 9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
 10. Zgłoszenie kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonywać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
 19. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

 

 6 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Do Rady wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
 3. W wyborach przedstawicieli danego oddziału do Rady, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory przedstawiciela oddziału do rady przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 5. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.
 6. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
 7. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 5.
 8. Wybory przedstawicieli oddziału do Rady przeprowadza wychowawca oddziału.
 9. Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady:
 10. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do rady,
 11. przeprowadzanie głosowania,
 12. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 13. Zgłoszenia kandydatów do Rady mogą dokonywać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 14. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 15. Kandydat do Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 16. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady odbywają się spośród członków rady oddziałowej.
 17. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 18. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 19. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady.

 

 

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

 

 7

 1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
 3. Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.
 4. Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.
 5. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
 6. Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.
 7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 8. Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
 9. Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.

 

 8

 1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
 3. reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
 4. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
 5. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,
 6. zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.

 

 

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 

9

 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

 10

 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

 11

 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 2. Rada może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Z wnioskami i opiniami może występować do:

 1. dyrektora szkoły,
 2. rady szkoły,
 3. samorządu uczniowskiego,
 4. organu prowadzącego szkołę,
 5. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

 12

 1. Rada wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Nie przedstawienie opinii Rady nie wstrzymuje postępowania.

 

 13

 1. Rada w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
 2. Rada opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 3. Rada w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

 

 14

 1. Rada w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli Rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 15

 1. Rada w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Jeżeli Rada w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rad Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

16

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 17

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 18

Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

 

 

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

 

 19

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

 

 20

 1. Wybory przewodniczącego Rady przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę w głosowaniu jawnym.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 5.
 5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady:
 6. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 7. przeprowadzenie głosowania,
 8. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 9. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady mogą dokonywać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 10. Kandydat na przewodniczącego Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 11. Wybory przewodniczącego Rady odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.
 12. Za wybranego przewodniczącego Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 13. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 14. Wybrany przewodniczący prowadzi dalszą część spotkania.

 

 21

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
 3. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 4. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady, która dotyczy ich zakresu spraw.
 5. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, nie biorą udziału w głosowaniach.

 

 22

 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
 2. dwóch zastępców przewodniczącego,
 3. sekretarza,
 4. skarbnika,
 5. dwóch członków,
 6. komisję rewizyjną.
 7. Wybory sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady.
 8. W celu bieżącego kierowania pracą Rady w okresie między zebraniami powołuje się prezydium Rady.
 9. W skład prezydium Rady wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz dwóch członków Rady Rodziców.
 10. Rada może powołać komisje stałe lub doraźne.

 

23

 1. Wybory zastępców, sekretarza, skarbnika i członków przeprowadza się oddzielnie w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępców, sekretarz, skarbnika i członków Rady:
 4. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 5. przeprowadzenie głosowania,
 6. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów na w/w funkcje mogą dokonywać jedynie członkowie Rady Rodziców przybyli na zebranie.
 2. Kandydaci na zastępców, sekretarza, skarbnika i członków muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Wybory na w/w funkcje odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 4. Za wybranych zastępców, sekretarza, skarbnika i członków uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej ilości głosów o wyborze na dane stanowisko rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 

 24

 1. Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z trzech osób.
 2. Wybory komisji rewizyjnej Rady przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady:
 5. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 6. przeprowadzenie głosowania,
 7. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 8. Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady mogą dokonywać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 9. Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 10. Wybory do komisji rewizyjnej Rady odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 11. Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 12. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej ilości głosów o wyborze komisji rewizyjnej Rady rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 13. Członkowie komisji rewizyjnej Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

 25

            Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

 

 26

 1. Zadania przewodniczącego Rady:
 2. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 3. kierowanie całokształtem prac Rady, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
 4. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady o terminie zebrania- z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz miejscu i proponowanym porządku zebrania,
 5. prowadzenie zebrań Rady oraz Prezydium,
 6. opracowanie projektu planu działalności Rady wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 7. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę,
 8. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
 9. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
 10. informowanie Rady o stopniu realizacji podjętych uchwał,
 11. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
 12. Zadania sekretarza Rady:
 13. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady,
 14. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 15. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady oraz Prezydium,
 16. protokołowanie zebrań Rady oraz Prezydium,
 17. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady oraz Prezydium.
 18. Zadania skarbnika Rady:
 19. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady,
 20. wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 21. Zadania komisji rewizyjnej Rady:
 22. kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców,
 23. kontrolowanie działalności finansowo-księgowej Rady.

 

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

 

 27

 1. Wnioski Rady podejmowane są w drodze uchwał.
 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę wynosi:
 4. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady,
 5. w drugim terminie, 15 min. póź. zwykłą większością głosów członków Rady Rodziców obecnych na zebraniu.
 6. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków, przynajmniej równą liczbie całkowitej po ½ pełnego składu.
 7. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za” która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

 

 

28

 1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady.

 

29

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

 

30

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne  zobowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

 

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

 

31

Z zebrania Rady sporządza się protokół oraz listę obecności.

 1. Członkowie Rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący i protokolant.
 3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady.
 4. Protokół z zebrania Rady powinien zawierać:
 5. numer i datę zebrania,
 6. numery podjętych uchwał,
 7. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
 8. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
 9. zatwierdzony porządek zebrania,
 10. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 11. przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),
 12. treść zgłoszonych wniosków,
 13. podjęte uchwały i wnioski,
 14. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

 32

 1. Protokoły z zebrań Rady numerowane są w ramach roku szkolnego.
 2. Zebrania Rady numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.
 3. Treść uchwał wpisuje się w całości do księgi protokołów.
 4. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
 5. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

 

33

 1. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.
 2. Na ostatniej stronie księgi protokołów zamieszcza się adnotację: „Księga zawiera … ponumerowanych stron i obejmuje okres od … do…”. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.
 3. Za przechowywanie księgi protokołów Rady odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

34

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady przyjmuje się na zebraniu następnym.
 2. Przyjęte przez Radę poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

 

35

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.
 2. Za przechowywania protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

 36

 1. Fundusze Rady pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Rada podejmuje działania na rzecz pozyskiwania funduszy z innych źródeł.

 

37

 1. Fundusze Rady mogą być przeznaczone w szczególności na:
 2. poprawę bazy materialnej szkoły,
 3. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
 4. wycieczki szkolne,
 5. imprezy szkolne,
 6. nagrody,
 7. zapomogi,
 8. obsługę finansową Rady,
 9. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
 10. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
 11. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady upoważnieni są:
 12. przewodniczący,
 13. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 14. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.
 15. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady mogą składać:
 16. dyrektor szkoły,
 17. wychowawcy klas,
 18. pedagog szkolny,
 19. rady oddziałowe,
 20. Samorząd Uczniowski.

 

38

 1. Gospodarka finansowa Rady opiera się na zatwierdzonym przez Radę planie finansowym wydatków.
 2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być dokonane wyjątkowo na podstawie uchwały Rady Rodziców.

 

39

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców, w danym roku szkolnym skarbnik Rady przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

40

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści: „Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” i numeru konta.

 

 41

 1. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
 2. Na miejsce odwołanych członków Rady wybiera się nowych.

 

 42

Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

 43

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 25 października 2007 r. i wchodzi w życie 7 dni od daty uchwalenia.

 

 

Aneks do regulaminu Rady Rodziców ZSS w Nowogrodzie

 

Zgodnie z uchwałą Nr 4/2013/14

 

Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

z dnia 20 lutego 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Rodziców

 

Wprowadza zmiany w Rozdziale V w § 9, które otrzymują brzmienie:

 

„Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności i zmiany w nim następujące”.

 

 

Wprowadza zmiany w Rozdziale V w § 12 dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu:

 

„4. Rada wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny pracy  nauczyciela”.

 

„5. Rada spośród swoich członków wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ZSS w Nowogrodzie”.

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, czyli 20.02.2014 r.